Prestanak statusa studenta

OBAVEŠTENjE O PRESTANKU STATUSA STUDENTA STUDENTIMA SVIH STEPENA STUDIJA SHODNO ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANjU(„SL. GLASNIK RS“, BR. 88/17)  I STATUTU UNIVERZITETA U BEOGRADU (28.02.2018., GLASNIKUNIVERZITETA U BEOGRADU, BR. 201) 

  1. Studenti upisani na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine, mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima  studija, najkasnije do kraja školske 2019/2020.godine

  2. Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske2018/2019.godine 
  1. Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili  doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2018/2019. godine 
  1. Status studenta, upisanog na integrisane, specijalističke i doktorske akademske studije, prestaje ako student ne završi studije u roku od:

            - dve školske godine – ako studijski program traje jednu školsku godinu;

            - tri školske godine – ako studijski program traje jednu i po školsku godinu;

            - četiri školske godine – ako studijski program traje dve školske godine;

            - šest školskih godina – ako studijski program traje tri školske godine;

- deset školskih godina – ako studijski program traje pet školskih godina;

Ako je studijski program započeo u prolećnom semestru, rok se računa od početka toga semestra. U ovaj rok ne računa se vreme mirovanja prava i obaveza, odobrenog studentu u skladu sa statutom.

Studentu se na lični zahtev, podnet pre isteka ovih rokova, može produžiti rok za završetak studijado isteka roka u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

Status studenta prestaje i u slučaju:

1) završetka studija;

2) ispisivanja sa studija;

3) neupisivanja školske godine;

4) izricanja disciplinske mere isključenja sa studija.

Student koji studira uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste zadržava status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

Studenti upisani na studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/17) u skladu s odredbama čl. 82–88. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) mogu završiti studije po započetom studijskom programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnihza realizaciju studijskog programa, računato od dana početka studiranja tog studijskog programa. Ovi studenti  imaju pravo da nastave započete studije u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/17)

Studentu kome je produžen rok za završetak studija po članu 93. Statuta Univerziteta (“Glasnik Univerziteta u Beogradu”, br. 186/15-prečišćeni tekst i 189/16), može se, na lični zahtev, produžiti rok za završetak studijanajviše do trostrukog broja školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa

Po isteku roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa integrisanih, specijalističkih i doktorskih akademskih studija i isteka produžetka roka dobijenog na lični zahtev studenta, student se, ukoliko želi, može ponovo upisati na studijski program. U slučaju ponovnog upisa, student se prijavljuje na konkurs, uz obavezno polaganje prijemnog ispita i/ili ispunjenje ostalih uslova potrebnih za upis na studijski program. Student upisan na studije na ovaj način ulazi u akreditovanu kvotu za dati studijski program.