Dr sc. Violeta Slavkovska

Dr sc. Violeta Slavkovska

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, I sprat, prostorija 102
Telefon: +381 11 3951-304
Fax: 
Email: violetas@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Violeta Slavkovska je diplomirala 1987. godine na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za Opštu Biologiju, sa srednjom ocenom 8,27 i ocenom 10 na završnom ispitu.

Poslediplomske studije na grupi za Ekologiju biljaka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1989/90 godine. Magistarsku tezu pod naslovom: “Sastav etarskih ulja agregata Satureja montana L. (Lamiaceae) u različitim područjima centralnog dela Balkanskog poluostrva” odbranila je 1996. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom »Diferencijacija vrsta rodova Acinos Miller, Calamintha Miller i Micromeria Bentham (Lamiaceae) centralnog dela Balkanskog poluostrva: anatomske odlike i etarska ulja” odbranila je 2008. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao stručni saradnik na Zavodu za Botaniku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, počela je da radi 1989. godine. U asistenta pripravnika izabrana je 1990. godine, a u zvanje asistenta na predmetu Botanika na Farmaceutskom fakultetu izabrana je 1996. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Botanika na Farmaceutskom fakultetu izabrana je 2011. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2018. godine.

Dr Violeta Slavkovska učestvuje u realizaciji nastave iz obaveznog predmeta Botanika i izbornog predmeta Lekovite biljke i životna sredina, na integrisanim akademskim studijama studijskog programa Farmacija. Od školske 2017/18. godine uključena je u realizaciju nastave iz predmeta botanika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina.

Mentor je i učestvuje u Komisijama za odbranu diplomskih/završnih radova na  Farmaceutskom fakultetu. Bila je član Komisije za pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije i magistarske teze na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kontinuirano je angažovana kao saradnik na 5 naučno-istraživačkih projekata od 1991, finansiranih od Ministarstva nauke. Trenutno je angažovana na nacionalnom projektu, 173021, “Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: Morfološka, hemijska i farmakološka karaterizacija” – MNTRS, 2011-2019.

Koautor je “Priručnika za vežbe iz botanike za studente Farmaceutskog fakulteta” (prvo izdanje 1996 godine), “Radne sveske iz botanike za studente Farmaceutskog fakuleta”, recenzirane skripte „Lekovite biljke i životna sredina“ i “Ilustrovanog botaničkog rečnika za studente farmacije”.

Objavila je ukupno 30 naučnih radova od toga 2 u vrhunskim međinarodnim časopisima,  5 u istaknutim međunarodnim časopisima, 17 u međunarodnim časopisima, 3 u vodećem časopisu nacionalnog značaja  i 3 u časopisima nacionalnog značaja. Imala je 47 saopštenja i to 28 na međunarodnim i 19 na nacionalnim skupovima.

Naučno-istraživački rad  dr Violete Slavkovske je vezan za sekundarne metabolite (etarska ulja), morfologiju, anatomiju, ekologiju i zaštitu samoniklih lekovitih i potencijalno lekovitih i aromatičnih biljaka, posebno iz familija Lamiaceae, Apiaceae и Asteraceae.

Strani jezik: Engleski i ruski.

  • Tošić S,  Stojičić D, Slavkovska V, Mihailov‑Krstev T, Zlatković B, Budimir S, Uzelac B Phytochemical composition and biological activities of native and in vitro‑propagated Micromeria croatica (Pers.) Schott (Lamiaceae). Planta, (2019), 249:1365–1377.
  • Stojičić D,  Tošić S, Slavkovska V, Zlatković B, Budimir S, Janošević D, Uzelac B. Glandular trichomes and essential oil characteristics of in vitro propagated Micromeria pulegium (Rochel) Benth. (Lamiaceae). Planta, (2016), 244 (2): 393-404.
  • Slavkovska V, Lakušić B, Lakušić D, Jančić R.Leaf and stem anatomy of Micromeria Benth. species from the Central part of the Balkan Peninsula. Biologia, (2017), 72(3): 277-291.
  • LMilenković M, Stošović J,Slavkovska V:  Synergy between Essential Oils of Calamintha Species (Lamiaceae)and Antibiotics. Natural Product Communications,  (2018), 13(3):371 – 374.
  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Lakusic B. Seasonal variations in the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae). Natural Product Communications, (2013), 8 (1): 131-134.
  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Sinzar-Sekulic J, Lakusic B. Environment-related variations of the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in the Balkan Penninsula. Chemistry & Biodiversity, (2012), 9 (7): 1286-1302.
  • Lakusic B, Ristic M, Slavkovska V, Milenkovic M, Lakusic D. Environmental and seasonal impacts on the chemical composition of Satureja horvatii Silic (Lamiaceae) essential oils. Chemistry & Biodiversity, (2011), 8 (3): 483-493.
  • Slavkovska V, Couladis M, Bojović S, Tzakou O, Pavlović M, Lakušić B, Jančić R. Essential oil and its systematic significance in Micromeria Bentham species from Serbia & Montenegro. Plant Systematics and Evolution, (2005), 225: 1-15.
  • Tzakou O, Couladis M, Slavkovska V, Mimica-Dukić N, Jančić R. The essential oil composition of  Salvia brachyodon Vandas. Flavour and Fragrance Journal, (2003), 18: 2
  • Slavkovska V, Jančić R, Bojović S, Milosavljević S, Đoković D. Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. From the central part of the Balkan peninsula, Phytochemistry, (2001), 57: 71-76