Dr sc. Violeta Slavkovska

Dr sc. Violeta Slavkovska

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, I sprat, prostorija 102
Telefon: +381 11 3951-304
Fax: 
Email: violetas@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr Violeta Slavkovska je diplomirala 1987. godine na Prirodno - matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na grupi za Opštu Biologiju, sa srednjom ocenom 8,27 i ocenom 10 na završnom ispitu.

Poslediplomske studije na grupi za Ekologiju biljaka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1989/90 godine. Magistarsku tezu pod naslovom: “Sastav etarskih ulja agregata Satureja montana L. (Lamiaceae) u različitim područjima centralnog dela Balkanskog poluostrva” odbranila je 1996. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom »Diferencijacija vrsta rodova Acinos Miller, Calamintha Miller i Micromeria Bentham (Lamiaceae) centralnog dela Balkanskog poluostrva: anatomske odlike i etarska ulja” odbranila je 2008. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao stručni saradnik na Zavodu za Botaniku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, počela je da radi 1989. godine. U asistenta pripravnika izabrana je 1990. godine, a u zvanje asistenta na predmetu Botanika na Farmaceutskom fakultetu izabrana je 1996. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Botanika na Farmaceutskom fakultetu izabrana je 2011. godine.

Dr Violeta Slavkovska učestvuje u realizaciji nastave iz obaveznog predmeta Botanika i izbornog predmeta Lekovite biljke i životna sredina, na integrisanim akademskim studijama studijskog programa Farmacija. Mentor je i učestvuje u Komisijama za odbranu diplomskih radova.

Kontinuirano je angažovana kao saradnik na 5 naučno-istraživačkih projekata od 1991, finansiranih od Ministarstva nauke. Trenutno je angažovana na nacionalnom projektu, 173021, “Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: Morfološka, hemijska i farmakološka karaterizacija” – MNTRS, 2011-2014.

Koautor je Priručnika za vežbe iz botanike za studente Farmaceutskog fakulteta (prvo izdanje 1996 godine) i Ilustrovanog botaničkog rečnika za studente farmacije.

Objavila je ukupno 20 naučnih radova od toga 5 u istaknutim časopisima međunarodnog značaja, 12 u časopisima međunarodnog značaja i 3 u časopisima nacionalnog značaja. Imala je 36 saopštenja i to 22 na međunarodnim i 14 na nacionalnim skupovima.

Naučno-istraživački rad dr Violete Slavkovske je vezan za sekundarne metabolite (etarska ulja), morfologiju, anatomiju, ekologiju i zaštitu samoniklih lekovitih i potencijalno lekovitih i aromatičnih biljaka, posebno iz familija Lamiaceae, Apiaceae и Asteraceae.

Strani jezik: Engleski i ruski.

  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Lakusic B. Seasonal Variations in the Composition of the Essential Oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae). Natural Product Communications, (2013), 8 (1): 131-134
  • Lakusic D, Ristic M, Slavkovska V, Sinzar-Sekulic J, Lakusic B. Environment-Related Variations of the Composition of the Essential Oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) in the Balkan Penninsula. Chemistry & Biodiversity, (2012), 9 (7): 1286-1302
  • Lakusic B, Ristic M, Slavkovska V, Milenkovic M, Lakusic D. Environmental and Seasonal Impacts on the Chemical Composition of Satureja horvatii Silic (Lamiaceae) Essential Oils. Chemistry & Biodiversity, (2011), 8 (3): 483-493
  • Lakušic B, Slavkovska V, Pavlović M, Milenkovic M, Antić-Stanković J, Couladis M. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential oil from Chaerophyllum aureum L. (Apiaceae), Natural Product Communications, (2009), 4 (1) : 115-118.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Antić-Stanković J, Milenković M . Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from Satureja horvatii Silic (Lamiaceae), Journal of the Serbian Chemical Society, (2008), 73: 703-711.
  • Slavkovska V, Lakušić B, Jančić R, Mimica-Dukić N, Vujičić Đ. Chemical Composition of the Essential oil of Thymus bracteosus Vis. ex Bentham (Lamiaceae), Journal of Essential Oil Research, (2006), 18: 310-311.
  • Slavkovska V, Couladis M, Bojović S, Tzakou O, Pavlović M, Lakušić B, Jančić R. Essential oil and its systematic significance in Micromeria Bentham species from Serbia & Montenegro. Plant Systematics and Evolution, (2005), 225: 1-15.
  • Tzakou O, Couladis M, Slavkovska V, Mimica-Dukić N, Jančić R. The essential oil composition of Salvia brachyodon Vandas. Flavour and Fragrance Journal, (2003), 18: 2-4.
  • Slavkovska V, Jančić R, Bojović S, Milosavljević S, Đoković D. Variability of essential oils of Satureja montana L. and Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. From the central part of the Balkan peninsula, Phytochemistry, (2001), 57: 71-76
  • Slavkovska V, Jančić R, Milosavljević S, Đoković D. Variability of the Essential Oil Composition of the Species Satureja montana L. (Lamiacae), The Journal of Essential Oil Research, (1997), 9: 629-634.