Dr sc. Branislava Lakušić

Dr sc. Branislava Lakušić

Zvanje: redovnni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za botaniku
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, I sprat
Telefon: +381 11 3951-303
Fax: +381 11 3972-840
Emailblakusic@pharmacy.bg.ac.rs


Branislava (Todorović) Lakušić rođena je 20. jula 1958. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju Diplomirala je 1984. godine na odseku za Biologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 1989. god. je magistrirala sa tezom “Ekološko-fiziološka studija endemično reliktne vrste Boko-kotorskog predela Satureja horvatii Šilić”. Doktorsku disertaciju “Morfološka varijabilnost i ekološka diferencijacija vrsta roda Teucrium L. (Lamiaceae) u Jugoslaviji“ je odbranila 2000. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predaje obavezni predmet Botanika i izborni predmet Lekovite biljke i životna sredina na studijskom programu integrisanih akademskih studija Farmacija. Učestvuje u realizciji doktorskih studija na modulu Farmakognozija i u specijalizaciji iz Kontrole i primene lekovitih biljaka. Od 2013. godine uključena je u realizaciju nastave iz predmeta botanika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina. Učestvuje u realizaciji nastave predmeta Primenjena ekologija, na master studijama Biološkog fakulteta.

Mentor je oko sto diplomskih/završnih radova i jedne doktorske teze na Farmaceutskom fakultetu. Učestvovala u izradi i bila član komisije za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova na Farmaceutskom, Biološkom i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kontinuirano je od 1985. godine bila angažovana kao saradnik na naučnoistraživačkim projekatima finasiranih od Ministarstva nauke Srbije. Trenutno je angažovana na nacionalnom projektu (173021) Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: Morfološka, hemijska i farmakološka karaterizacija – MPNTRS. Naučnoistraživački rad Branislave Lakušić vezan je za morfo-anatomiju lekovitih i potencijalno lekovitih biljaka, lokalizaciju i prirodu sekretornih struktura, mikromorfološke strukture značajne u identifikaciji lekovitih biljaka, za biološku funkciju etarskih ulja, kao i varijabilnost etarskih ulja u zavisnosti od ekoloških faktora.

Objavila je 59 naučna rada u časopisima sa recenzijom (međunarodni–40, nacionalni–19) i učestvovala sa 95 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima.

Koautor je udžbenika Botanika farmaceutika (2017), recenzirane skripte Lekovite biljke i životna sredina (2014) i praktikuma iz botanike za studente farmaceutskog fakulteta (1995 – 2017) i četiri monografije nacionalnog značaja. 
  • Arsenijević J, Drobac M, Slavkovska V, Kovačević N, Lakušić B. Anatomical analysis and phytochemical screening of Frangula rupestris (Scop.) Schur (Rhamnaceae). –Botanica Serbica 2018, 42(2): 231-239
  • Marčetić M, Milenković M, Lakušić D, Lakušić B. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil and methanol extract of Hypericum aegypticum subsp. webbii (Spach) N. Robson. – Chemistry & Biodiversity 2016, 13(4): 427-436.
  • Marčetić M, Lakušić B, Lakušić D, Kovačević N.: Variability of the root essential oils of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) from different populations in Serbia. – Chemistry & Biodiversity 2013, 10(9): 1653-1666.
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Šinžar-Sekulić J, Lakušić B.: Environmental-related variations of the composition of the essential oils of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) from the Balkan Penninsula. – Chemistry & Biodiversity 2012, 9(7): 1286-1302.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Milenković M, Lakušić D.: Environmental and seasonal impacts on chemical composition of essential oils from Satureja horvatii Silić (Lamiaceae). – Chemistry & Biodiversity 2011, 8: 483-493.
  • Lakušić B, Lakušić D.: Anatomy of four taxa of the Genus Juniperus sect. Juniperus (Cupressaceae) from the Balkan peninsula. – Botanica Serbica 2011, 35(2): 145-156.
  • Lakušić, B, Stevanović B, Jančić R, Lakušić D.: Habitat-related adaptations in morphology and anatomy of Teucrium (Lamiaceae) species from the Balkan peninsula (Serbia and Montenegro). – Flora 2010, 205: 633–646.
  • Lakušić B, Popov V, Runjajić-Antić D.: Morpho-anatomical characteristics of the raw material of the herbal drug Olivae folium and its counterfeits. – Arch. Biol. Sci. 2007, 59(3): 187-192.
  • Lakušić B, Lakušić D, Jančić R, Stevanović B.: Morpho-anatomical differentiation of the Balkan populations of the species Teucrium flavum L. (Lamiaceae). – Flora 2006, 201(2): 108-119.
  • Todorović B, Stevanović B.: Adaptive characteristics of endemic species Satureja horvatii Šilić (Lamiaceae) in mountain-mediterranean and mediterranean habitat conditions. – Botanical Journal of the Linnean Society 1994, 114(4): 367-376.