Dr sc. Branislava Lakušić

Dr sc. Branislava Lakušić

Zvanje: redovnni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za botaniku
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Objekat B, I sprat
Telefon: +381 11 3951-303
Fax: +381 11 3972-840
Emailblakusic@pharmacy.bg.ac.rs


Branislava (Todorović) Lakušić je je završila osnovnu školu i VI beogradsku gimnaziju u Beogradu. Diplomirala je 1984. godine na odseku za Biologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 1989. god. odbranila magistarsku tezu pod naslovom “Ekološko-fiziološka studija endemično reliktne vrste Boko-kotorskog predela Satureja horvatii Šilić”. Doktorsku disertaciju “Morfološka varijabilnost i ekološka diferencijacija vrsta roda Teucrium L. (Lamiaceae) u Jugoslaviji“ je odbranila 2000. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Predaje obavezni predmet Botanika i izborni predmet Lekovite biljke i životna sredina na studijskom programu integrisanih akademskih studija Farmacija. Učestvuje u realizciji doktorskih studija na modulu Farmakognozija na predmetima Odabrana poglavlja botanike i Ekologija biljaka. Učestvuje u specijalizaciji iz Kontrole i primene lekovitih biljaka. Od 2013. godine uključena je u realizaciju nastave iz predmeta botanika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Bijeljina. Učestvuje u realizaciji nastave predmeta Primenjena ekologija, na master studijama Biološkog fakulteta.

Mentor je oko sto diplomskih/završnih radova, i jedne doktorske teze na Farmaceutskom fakultetu. Učestvovala u izradi i bila član komisije za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih radova na Farmaceutskom, Biološkom i Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kontinuirano je bila angažovana kao saradnik na 8 naučnoistraživačkih projekata od 1985, finasiranih od Ministarstva nauke. Trenutno je angažovana na nacionalnom projektu 173021 “Ispitivanje lekovitog potencijala biljaka: Morfološka, hemijska i farmakološka karaterizacija” – MPNTRS.

Koautor je recenzirane skripte „Lekovite biljke i životna sredina“, i praktikuma iz botanike za studente farmaceutskog fakulteta (prvo izdanje 1995 godine), i četiri monografije nacionalnog značaja. Objavila je ukupno 44 naučna rada, od toga 9 u vodećim časopisima međunarodnog značaja, 22 u časopisima međunarodnog značaja i 13 u časopisima nacionalnog značaja. Imala je oko 90 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima.

Istraživački interes: Morfologija i anatomija lekovitih i potencijalno lekovitih biljaka, lokalizacija i priroda sekretornih struktura, mikromorfološke strukture značajne u identifikaciji lekovitih biljaka. Biološka i ekološka funkcija etarskih ulja, varijabilnost etarskih ulja u zavisnosti od ekoloških faktora.

Jezici: engleski 
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Lakušić B.: Seasonal Variations in the Composition of the Essential Oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae), Natural product communications, (2013), 8(1): 131-134.
  • Marčetić M, Lakušić B, Lakušić D, Kovačević N.: Variability of the Root Essential Oils of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) from Different Populations in Serbia, Chemistry & Biodiversity, (2013), 10(9): 1653-1666.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Stojanović D, Lakušić D.: Variations in essential oil yields and compositions of Salvia officinalis (Lamiaceae) at different developmental stages, Botanica Serbica, (2013), 37(2): 127-139.
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Šinžar-Sekulić J, Lakušić B.: Environmental-related Variations of the Composition of the Essential oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis l.) from the Balkan Penninsula, Chemistry & Biodiversity, (2012), 9(7): 1286-1302.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Milenković M, Lakušić D.: Environmental and Seasonal Impacts on Chemical Composition of Essential Oils from Satureja horvatii Silić (Lamiaceae), Chemistry & Biodiversity, (2011), 8: 483-193.
  • Lakušić B, Lakušić D.: Anatomy of four taxa of the Genus Juniperus sect. Juniperus (Cupressaceae) from the Balkan peninsula, Botanica Serbica, (2011), 35(2): 145-156.
  • Lakušić, B, Stevanović B, Jančić R, Lakušić D.: Habitat-related adaptations in morphology and anatomy of Teucrium (Lamiaceae) species from the Balkan peninsula (Serbia and Montenegro), Flora, (2010), 205: 633–646.
  • Lakušić B, Popov V, Runjajić-Antić D.: Morpho-anatomical characteristics of the raw material of the herbal drug Olivae folium and its counterfeits, Arch. Biol. Sci. (Belgrade), (2007), 59(3): 187-192.
  • Lakušić B, Lakušić D, Jančić R, Stevanović B.: Morpho-anatomical differentiation of the Balkan populations of the species Teucrium flavum L. (Lamiaceae), Flora, (2006), 201(2): 108-119.
  • Todorović B, Stevanović B.: Adaptive characteristics of endemic species Satureja horvatii Šilić (Lamiaceae) in mountain-mediterranean and mediterranean habitat conditions, Botanical Journal of the Linnean Society, (1994), 114(4): 367-376.