Dr sc. Danilo Stojanović

Mr sc. Danilo Stojanović

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinica: Katedra za botaniku
Prostorija: 102
Telefon: +381 11 3951-306
Fax: +381 11 3972-840
Email: dancho@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Rođen je 1967. godine u Sidneju, Australija. Diplomirao je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. Do oktobra 1997. radio je kao stručni saradnik za biotehnologije u preduzeću Galenika u Beogradu.

Na Farmaceutskom fakultetu je od oktobra 1997. Nakon odbranjene magistarske teze 2002. godine pod nazivom “Infraspecijska varijabilnost Salvia officinalis L. (Lamiaceae) u Jugoslaviji”, na Biološkom fakultetu, radi u zvanju asistenta od marta 2003. na predmetu Botanika u Institutu za botaniku.

Praktičnu nastavu drži na predmetima Botanika i Lekovite biljke i životna sredina.

Bio je član komisija za odbranu više od 90 diplomskih radova.

Autor je “Priručnika za vežbe iz botanike za studente farmacije” kao i “Ilustrovanog botaničkog rečnika za studente farmacije.” Osim izdanja namenjenih studentima Farmacije, objavio je i udžbenik “Ekonomska botanika” i “Priručnik za održivo sakupljanje lekovitog bilja Stare Planine”

Bio je član Saveta Farmaceutskog fakulteta i komisije za kvalitet nastave.

Glavne oblasti naučno-istraživačkog rada kojima se bavi su anatomija, ekologija, filogeografija i zaštita samoniklih lekovitih i aromatičnih biljaka.

Više godina je angažovan kao predavač na seminarima “Dodatna nastava iz biologije-Ekologije za nastavnike i profesore biologije” na Biološkom fakultetu. a 2006. učestvovao je u organizaciji i realizaciji međunarodnog projekta IUCN-a “Raising Awareness about Biodiversity and sustainable Comunity Developement in the Stara Planina”.

Učestvovao je u 2 naučno istraživačka projekta i objavio 6 radova u međunarodnim i 4 u domaćim naučnim časopisima. Sa 18 saopštenja učestvovao je na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.

Školske 2012/2013 studenti su ocenili rad asistenta Danila Stojanovića prosečnom ocenom 4.71 na predmetu Botanika i 4.93 na predmetu Lekovite biljke i životna sredina.  • Stojanović Danilo, Jančić Radiša, Lakušić Branislava, Slavkovska Violeta: Samonikle lekovite biljke Stare planine : priručnik za održivo sakupljanje. 1. izd. Beograd: Zavod za zaštitu prirode Srbije: Svetska unija za zaštitu prirode, 2007. 111 str., ilustr. ISBN 978-86-80877-20-4.
  • Jančić Radiša, Stojanović Danilo. Економска ботаника, корисне биљке и њихови производи. 1. изд. Београд: Завод за уџбенике, 2008. 396 стр., илустр. ISBN 978-86-17-15000-4.
  • Jančić Radiša, Slavkovska Violeta, Stojanović Danilo: Ilustrovani botanički rečnik za studente farmacije. Beograd: Grafopan, 2009. 67 str., ilustr. ISBN 978-86-83615-21-6.
  • Aleksić, J. M., Stojanović, D., Banović, B., & Jančić, R. (2012). A Simple and Efficient DNA Isolation Method for Salvia officinalis. Biochemical genetics,50(11-12), 881-892.
  • M. Couladis, O. Tzakou, D. Stojanović, N. Mimica-Dukić, R. Jančić, (2001): The essential oil composition of Salvia argentea L.. – Flavor and Fragrance Journal Vol 16 (3): 227 – 229.
  • Maria Couladis, Olga Tzakou, Neda Mimica-Dukić, Radiša Jančić, Danilo Stojanović, (2002): Essential oil of Salvia officinalis L. from Serbia and Montenegro. – Flavor and Fragrance Journal Vol 17 (2): 119-126
  • Danilo Stojanović, Branislava Lakušić, Violeta Slavkovska, Radiša Jančić (2000): Anatomy of the multifloral sage Salvia officinalis L. subsp. multiflora Gajić (Lamiaceae). Ekologija, 5, 2, 97-103.
  • Stojanović, D., Aleksić, J., Jančić, I, Jančić, R. The indigeneity of a Mediterranean herb in the continental Balkans: A plastid-based phylogeographic survey of Salvia officinalis L. International Symposium on “Evolution of Balkan Biodiversity” Zagreb, Croatia