Dr sc. Aleksandra Buha Đorđević

Dipl. farm. Aleksandra Buha

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinicaKatedra za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović"
Prostorija: A106
Telefon: +381 11 3951 248
Emailaleksandra@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                                                                                                              

    


Dr sc. Aleksandra Buha završila je osnovnu školu „Sveti Sava“ u Beogradu i Petu beogradsku gimnaziju kao đak generacije i nosilac diplome ''Vuk Karadžić''. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2003/2004. godine, a diplomirala 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministartsva prosvete Vlade Republike Srbije, grada Beograda i Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. 2014. godine završila je akademsku specijalizaciju Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine i stekla zvanje specijalista farmacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Toksični efekti produžene izloženosti kadmijumu i/ili polihlorovanim bifenilima u pacova“ odbranila je 2016. godine na Univerzitetu u Beogradu-Farmaceutskom fakultetu. Uže oblasti njenog istraživanja su toksikologija smeša, endokrini ometači, hemijska karcinogeneza, procena rizika po zdravlje ljudi.

Od oktobra 2009. godine zaposlena je na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najpre kao saradnik u nastavi, potom kao asistent da bi decembra 2016. godine bila izabrana u zvanje docenta na istoj Katedri. Učestvuje u izvođenju praktične i teorijske nastave iz obaveznih i izbornih predmeta koji se izvode na Katedri na dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi.

U periodu od 2010-2015. godine pohađala je brojne kurseve edukacije iz različitih oblasti toksikologije. Bila je stipendista Evropskog Udruženja toksikologa, Svetskog udruženja toksikologa,Karolinska Instituta - Švedska (Institute of Environmental Medicine), NATO Instituta za nauku i sigurnost i Evropskog programa za medicinske nauke (SafeSciMET), evropskog pankreasnog kluba, itd. Dobitnica je nagrade za mlade istraživače Udruženja toksikologa Hrvatske (CROTOX 2012), prve nagrade u okviru poster sesije „Zagađivači oko nas i u nama“ VI Kongresa farmaceuta Srbije sa međunardonim učešćem (2014), nagrade za mlade istraživače svetskog udruženja toksikologa (IUTOX 2016) i druge godišnje nagrade Farmaceutskog fakulteta za najbolji naučno istraživački rad studenata poslediplomskih studija u 2016. godini. Tokom 2015. i 2016. godine boravila je na studijskom boravku u Elsie Widdowson laboratoriji, MRC Human Nutrition Research Unit, Univerziteta u Kembridžu-Velika Britanija.

Od 2011. godine učestvuje kao saradnik na projektu integralnih i interdisciplinarnih istraživanja pod nazivom „Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu” (III46009), Ministartva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Učestvuje i kao saradnik na bilateralnom projektu „Procena rizika smesa kontaminanta prisutnih u hrani“ koji se realizuje u saradnji sa Prehrambenobiotehnološkim fakultetom, Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska. Od 2016. koordinator je međunarodnog projekta “Establishing polysilicate pro-inflammatory effectiveness and toxicity in vivo” u saradnji sa MRC Human Nutrition Research, Elsie Widdowson Laboratory, University of Cambridge, Velika Britanija.

Autor je ili koautor 30 radova u međunarodnim časopisima, 5 radova u nacionalnim časopisima, 3 poglavlja u knjigama i više od 80 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Prema podacima Scopus Database citirana je 442 puta, a h indeks je 11. Kumulativni impakt faktor autora je 77,4. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6942-7040


  • Buha A, Jugdaohsingh R, Matovic V, Bulat Z, Antonijevic B, Kerns JG, Goodship A, Hart A, Powell JJ. Bone mineral health is sensitively related to environmental cadmium exposure- experimental and human data, Environ Res 176 2019 108539
  • Djordjevic V, Wallace DR,  Schweitzer A, Boricic N, Knezevic Dj, Matic S, Grubor N, Kerkez M, Radenkovic D, Bulat Z, Antonijevic B, Matovic V, Buha A. Environmental cadmium exposure and pancreatic cancer: Evidence from case control, animal and in vitro studies. Environ Int,  128 (2019) 353-361
  • Hernandez AF, Buha A, Constantin C, Wallace DR, Sarigiannis D, Neagu M, Antonijevic B, Hayes AW, Wilks MF, Tsatsakis A. Critical assessment and integration of separate lines of evidence for risk assessment of chemical mixtures. Arch Toxicol. In Press DOI: 10.1007/s00204-019-02547-x 
  • Karaulov AV, Renieri EA, Smolyagin AI, Mikhaylova IV, Stadnikov AA, Begun DN, Tsarouhas K, Buha Djordjevic A, Hartung T, Tsatsakis A. Long-term effects of chromium on morphological and immunological parameters of Wistar rats. Food Chem Toxicol 133 (2019) 110748
  • Renieri EA, Goumenou M, Kardonsky DA., Veselov VV, Alegakis AΚ., Buha A., Tzatzarakis MN, Nosyrev AE, Rakitskii VN, Kentouri M, Tsatsakis AM. Indicator PCBs in farmed and wild fish in Greece - Risk assessment for the Greek population, Food Chem Toxicol 2019,doi: https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.03.027.
  • Buha A, Wallace D, Matovic V, Schweitzer A, Oluic B, Micic D, Djordjevic V. Cadmium Exposure as a Putative Risk Factor for the Development of Pancreatic Cancer: Three Different Lines of Evidence. Biomed Res Int 2017(2):1-8., DOI:10.1155/2017/1981837
  • Buha A, Antonijević B, Milovanović V, Janković S, Bulat Z, Matović V. Polychlorinated biphenyls as oxidative stress inducers in liver of subacutely exposed rats: Implication for dose-dependence toxicity and benchmark dose concept. Environ Res 2015, 309-317.
  • Buha A, Antonijević B, Bulat Z, Jaćević V, Milovanović V, Matović V. The impact of prolonged cadmium exposure and co-exposure with polychlorinated biphenyls on thyroid function in rats. Toxicol Lett 2013, 221: 83-90.
  • Buha A, Matovic V, Antonijevic B, Bulat Z, Curcic M, Renieri EA, Tsatsakis AM, Schweitzer A and Wallace D. Overview of Cadmium Thyroid Disrupting Effects and Mechanisms. Int JMolSci. 2018, 19(5), 1501; https://doi.org/10.3390/ijms19051501
  • Bjørklund G, Crisponi G, Nurchi VM, Cappai R, Buha Djordjevic A, Aaseth J. A review on coordination properties of thiol-containing chelating agents towards mercury, cadmi-um, and lead. Molecules 2019; In Press