O fakultetu

Farmaceutski odsek pri Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta osnovan je 24. oktobra 1939. U samostalnu visokoškolsku ustanovu Farmaceutski fakultet prerasta 19. oktobra 1945. godine. Dugi niz godina nastava na fakultetu se odvijala u objektima Medicinskog fakulteta, a od septembra 1991. godine Farmaceutski fakultet dobija svoju zgradu u ulici Vojvode Stepe 450.

Od osnivanja pa do kraja školske 2020/21. godine,  do 30.9.20201. godine na Farmaceutskom fakultetu diplomiralo je 11330 studenata na osnovnim studijama, 2687 na integrisanim akademskim studijama, završilo specijalističke akademske studije 1586 studenata, specijaliziralo 1431- specijalizacija za potrebe zdravstva, odbranjeno je 295 magistarskih teza i 274 doktorskih disertacija i završilo doktorske akademske studije 167 studenata.

Pored svoje matične delatnosti visokoškolske ustanove, Faramaceutski fakultet obavlja obrazovne, naučne, zdravstvene, stručne i izdavačke poslove, kao i bibliotekarsku i muzejsku aktivnost. Muzej istorije farmacije je registrovan kao zvanični muzej grada Beograda.

Fakultet ostvaruje svoju delatnost preko radnih jedninica. Radne  jedinice  Fakulteta  su:  Radna jedinica  Katedre, Radna  jedinica Laboratorije, Radna jedinica Centri i Radna jedinica Zajedničke službe. Radnu jedinicu Katedre sačinjava devetnaest (19) katedri i to za: fiziku i matematiku, opštu i neorgansku hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, botaniku, fizičku hemiju i instrumentalne metode, mikrobiologiju i imunologiju, fiziologiju, farmaceutsku hemiju, analitiku lekova, farmakognoziju, medicinsku biohemiju, bromatologiju, toksikologiju “Akademik Danilo Soldatović“, farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, farmakologiju, farmakokinetiku i kliničku farmaciju, socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, patobiologiju. Radnom jedinicom Zajedničke službe rukovodi sekretar Fakulteta. U okviru Radne jedinice Zajedničke službe obrazuju se uže unutrašnje jedinice (odsek za pravne i opšte poslove, odsek za nastavu i studentska pitanja, odsek za materijalne i finansijske poslove, odsek za komercijalne poslove, odsek za održavanje objekta, služba za bibliotečke i muzejske poslove, služba za informacione tehnologije, služba obezbeđenja).

Naučnoistraživački rad nastavnika i saradnika Fakulteta, odvija se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja sa problematikom koja je najvećim delom određena planovima i programima projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Programa međunarodne naučne saradnje.

Stručne aktivnosti nastavnika i saradnika povezane su sa intenziviranjem saradnje sa kolegama iz prakse, ali i sa boljim kvalitetom i većim obimom poslova koje Fakultet obavlja po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa privrednim subjektima.


U okviru zdravstvene delatnosti oformljen je Centar za kontinuiranu edukaciju koji aktivno radi već nekoliko godina. Kroz ovaj Centar, Fakultet učestvuje u procesu stalnog stručnog usavršavanja diplomiranih farmaceuta i kontinuiranog praćenja i prenošenja savremenih kretanja farmaceutske nauke i prakse. Centar organizuje kurseve kontinuirane edukacije iz svih oblasti farmaceutske struke. Pored ovog, osnovan je Centar za naučno-istraživački rad studenata, dok je formiranje Centra za razvoj farmaceutske prakse i Centra za inovacije u toku. Na Farmaceutskom fakultetu postoji »Fond prof. dr Ivan Berkeš« za nagrađivanje najboljih studenata, a krajem 2007. godine uspostavljena je i Godišnja nagrada za najbolje naučne radove asistenata, saradnika i studenata doktorskih studija.

Studenti Farmaceutskog fakulteta realizuju svoje aktivnosti kroz sledeće organizacije: Studentska organizacija (NAPSer – National Association of Pharmacy Students, Serbia)), Sportsko društvo Farmaceutskog fakulteta, Hor „Raskovnik“ studenata Farmaceutskog fakulteta, Foto-sekcija studenata Fakulteta (PharmArt). Studentske nastavne i vannastavne aktivnosti koordinira student prodekan i Studentski parlament. Studenti farmacije aktivno učestvuju u radu Evropske asocijacije studenata farmacije (EPSA – European Pharmaceutical Student Association) i Internacionalne asocijacije studenata farmacije (IPSF – International Pharmaceutical Student Federation). Takođe, sarađuju i sa studentima drugih fakulteta, naročito u okviru medicinske grupacije u Beogradu i Republici Srbiji.

Farmaceutski fakultet je član Internacionalnog udruženja farmaceuta (International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Misija Farmaceutskog fakulteta kao visoko-obrazovne ustanove je da obrazuje i osposobi stručnjake kompetentne za sve aspekte leka i rad u kliničkom laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što sveukupno doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema.

Studenti farmacije, stiču znanja i veštine za aktivno učestvovanje u proizvodnji, prometu i marketingu leka, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javonšću u zemlji i inostranstvu, a takođe se bavi i izdavačkom delatnošću.