Program Promis DecodExpo projekat

Farmaceutski fakultet

Akronim: DecodExpo

Naslov: Dekodiranje uloge ekspozoma u endokrinom zdravlju

Ukupan budžet: 186,522.28 EUR 

Smrtnosti ljudi širom sveta u velikoj meri doprinose nezarazne bolesti proistekle iz kombinovanih efekata ljudskog genoma i ekspozoma. Ekspozom predstavlja sve izloženosti pojedinca koja počinju pre rođenja i uključuju uticaje iz životnog okruženja i profesionalnih izvora. Uprkos stavu naučne zajednice da genetika puni pištolj dok okruženje povlači okidač, detaljnih podataka o ekspozomu za razliku od saznanja o ljudskom genomu, još uvek je malo. Tokom poslednjih nekoliko decenija izloženost hemikalijama koje ometaju endokrinu funkciju, tzv. endokrinim ometačima, postala je jedan od vodećih uzroka bolesti, morbiditeta i oštećenja zdravlja u ljudskoj populaciji širom sveta. Spektar ljudskih bolesti povezanih sa izlaganjem endokrinim ometačima je širok (gojaznost, dijabetes melitus, poremećaji muške i ženske reproduktivne funkcije, poremećaji rada štitaste žlezde, hormon osetljivi karcinomi, neurorazvojni poremećaji, itd.). Nedavne projekcije pokazale su da upravo izloženost endokrinim ometačima doprinosi troškovima zdravstvene zaštite sa stotinama milijardi evra godišnje.

ProjekatDecodExpo ima za cilj da objasni tačnu ulogu smeša toksičnih metala, kao važnih komponenti ekspozoma, u razvoju endokrinih poremećaja. Projekat obuhvata studiju humanog  biomonitoringa, studiju utvrđivanja veze između izloženosti i efekata i studiju na laboratorijskim životinjama. Naime, biće prikupljeni podaci o nivoima toksičnih metala u različitim kohortama i biće ispitano postojanje uzročne veze između detektovanih nivoa i određenih parametara endokrine funkcije. Protokol studije odabran za ispitivanje na eksperimentalnim životinjama uzima u obzir realni scenario produženog izlaganja malim dozama smeša toksičnih metala (As, Pb, Hg, Cd, Cr, Ni). Doze će biti izabrane u skladu sa nivoima metala dobijenih u studiji humanog biomonitoringa čime će biti omogućena simulacija svakodnevnog izlaganja opšte populacije, a ispitivanje uticaja smeše na različite parametre primenom animalnih modela daće bolji uvid u mehanizme endokrinog dejstva.

Projekt DecodExpo ima za cilj da omogući bolje predviđanje faktora rizika za razvoj endokrinih poremećaja, doprinese daljem razvoju nacionalne i međunarodne strategije i smernica za procenu zdravstvenog rizika od endokrinih ometača i ukaže na značaj ispitivanja efekata izloženosti smešama niskih doza supstanci.

Glavna ambicija projekta je da svojim rezultatima doprinese smanjenju učestalosti nastanka različitih endokrinih poremećaja u opštoj populaciji koji nastaju kao rezultat izloženosti endokrinim ometačima.

Rukovodilac projekta

Dr Aleksandra Buha Đorđević, docent, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“

Učesnici projekta

Dr Danijela Djukic-Cosic, vanredni profesor

Dr Evica Antonijevic, asistent

Katarina Baralic, istraživač pripravnik

Dragana Javorac, istraživač pripravnik

Dr Zorica Bulat, redovni profesor

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“

Institucije sa kojima će se sarađivati tokom realizacije projekta

Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa", Beograd, Srbija

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Zdrvstveni centar Kosovska Mitrovica, Kosovska Mitrovica, Srbija

Instut za medicinu rada “Dr Dragomir Karajović”, Beograd, Srbija