Opšte informacije

Doktorske akademske studije traju tri godine, odnosno šest semestara. Realizuju se kroz kurseve koji po svojim savremenim sadržajima pružaju studentima mogućnost unapređivanja postojećih znanja stečenih u različitim farmaceutskim oblastima. Naučno-istraživački rad studenta na naučnom problemu rezultuje naučnim publikacijama u renomiranim međunarodnim časopisima iz oblasti farmaceutskih nauka.

Studijski program doktorskih akademskih studija farmaceutskih nauka je usklađen sa priznatim evropskim obrazovnim programima iz oblasti farmacije.

Polaganjem svih predviđenih ispita na izabranom modulu i odbranom doktorske disertacije, student stiče 180 ESPB (ESPB – evropski sistem prenosa bodova) i akademski naziv doktor medicinskih nauka–farmacija (doktor farmaceutskih nauka).

Detaljnije informacije o uslovima, načinu i postupku upisa, studiranja, polaganja ispita i odbrane doktorske disertacije možete naći u Pravilniku o doktorskim akademskim studijama kojim se uređuje studiranje na doktorskim akademskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.

Referent za poslediplomsku nastavu u Odseku za nastavu i studenska pitanja radiće sa strankama svakog ponedeljka od 9h do 18h, počev od 4. marta 2013. godine, a ostalim radnim danima (utorak-petak) od 9h do 15h.