Plan doktorskih akademskih studija farmaceutskih nauka

Obrazac 1Obrazac 2

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

7DASZ1MNI

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

7DASZ1SUI

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

Obavezni predmet(i)modula

1.

OM

4

8

60

120

15

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Obavezni predmet(i)modula

2.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

2.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno u prvoj godini studija

14

26

210

390

60

DRUGA GODINA

Obavezni predmet(i) modula

3.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

3.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izradadoktorske disertacije

3.

5

7DASZ4PPD

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno u drugoj godini studija

6

34

90

510

60

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno u trećoj godini studija

0

40

0

600

60

Ukupno ESPB bodova na studijskom programu

180

Ukupno ESPB bodova za izradu doktorske disertacije

90

S-semestar u kome je predmet

Status predmeta: OZ-obavezni zajednički za više modula, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad.

Izborna područja-moduli studijskog programa doktorskih studija farmaceutskih nauka

 1. Medicinska biohemija

 2. Farmakologija

 3. Farmaceutska hemija

 4. Farmakognozija

 5. Farmakokinetika i klinička farmacija

 6. Farmaceutska tehnologija

 7. Kozmetologija

 8. Bromatologija

 9. Toksikologija

 10. Farmaceutska mikrobiologija

 11. Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program doktorskih studija farmaceutskih nauka – Izborni modul Toksikologija

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

7TOKO1OTO

Opšta toksikologija

1.

OM

2

4

30

60

7

7TOKO1TOH

Toksikološka hemija 1

1.

OM

2

4

30

60

8

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Ukupno

1.

8

12

120

180

30

7TOKO2TOH

Toksikološka hemija 2

2.

OM

4

8

60

120

15

Izborni blok modula (1)

2.

IBM

2

6

30

90

10

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno

2.

6

14

90

210

30

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

DRUGA GODINA

7TOKO3RUT

Regulativa u toksikologiji

3.

OM

2

2

30

30

5

Izborni blok modula (2)

3.

IBM

2

2

6

6

30

30

90

90

X 10

Izradadoktorske disertacije

3.

5

Ukupno

3.

6

14

90

210

30

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno

4.

0

20

0

300

30

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =600

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno časova aktivne nastave (studijski istraživački rad) = 600

Izrada doktorske disertacije(ukupno)

90

Izborni predmeti:

7TOKI2MOTMolekularna toksikologija

7TOKI2TEO `Toksični efekti na organe i sisteme organa

7TOKI2EKO `Ekotoksikologija

7TOKI2PFT `Profesionalna toksikologija

7TOKI2SUT Sudska toksikologija

7TOKI2ATO Analitička toksikologija

7TOKI2PRZ Procena rizika po zdravlje ljudi

7TOKI2KTA...Kliničko-toksikološke analize

7TOKI3TOL Toksikologija lekova

7TOKI3CIZ Sredstva koja izazivaju zavisnost

7TOKI3NTO Neurotoksikologija

7TOKI3GTO Genotoksikologija

7TOKI3TOH Toksikologija hrane

7TOKI3TOP Toksikologija pesticida

7TOKI3TMJ Toksikologija metalnih otrova

7TOKI3TOR Toksikologija organskih rastvarača

7TOKI3TPO Toksikologija perzistentnih organskih polutanata

7TOKI3ZAT Zagađenje atmosfere

7TOKI3ZHL Zagađenje hidrosfere i litosfere

7TOKI3ETO Eksperimentalna toksikologija