Plan doktorskih akademskih studija farmaceutskih nauka

Obrazac 1Obrazac 2

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

7DASZ1MNI

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

7DASZ1SUI

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

Obavezni predmet(i)modula

1.

OM

4

8

60

120

15

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Obavezni predmet(i)modula

2.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

2.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno u prvoj godini studija

14

26

210

390

60

DRUGA GODINA

Obavezni predmet(i) modula

3.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

3.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izradadoktorske disertacije

3.

5

7DASZ4PPD

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno u drugoj godini studija

6

34

90

510

60

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno u trećoj godini studija

0

40

0

600

60

Ukupno ESPB bodova na studijskom programu

180

Ukupno ESPB bodova za izradu doktorske disertacije

90

S-semestar u kome je predmet

Status predmeta: OZ-obavezni zajednički za više modula, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad.

Izborna područja-moduli studijskog programa doktorskih studija farmaceutskih nauka

 1. Medicinska biohemija

 2. Farmakologija

 3. Farmaceutska hemija

 4. Farmakognozija

 5. Farmakokinetika i klinička farmacija

 6. Farmaceutska tehnologija

 7. Kozmetologija

 8. Bromatologija

 9. Toksikologija

 10. Farmaceutska mikrobiologija

 11. Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program doktorskih studija farmaceutskih nauka – Izborni modul Bromatologija

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

7BROO1ORG

Odabrana poglavlja iz organske hemije

1.

OM

2

4

30

60

7

7BROO1HHD

Hemija hrane i dijetetika I

1.

OM

2

4

30

60

8

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Ukupno

1

8

12

120

180

30

7BROO2INM

Instrumentalne metode

2.

OM

2

4

30

60

7

7BROO2HHD

Hemija hrane i dijetetika II

2.

OM

2

4

30

60

8

Izborni blok modula 1.

2.

IBM

2

6

30

90

10

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno

2

6

14

90

210

30

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

DRUGA GODINA

7BROO3ARU

Analiza rizika unosa hrane

3.

OM

1

2

15

30

5

7BROO3DIT

Dijetoterapija

3.

OM

2

4

30

60

5

7BROO3ANH

Analitika hrane

3.

OM

1

2

15

30

5

Izborni blok modula 2.

3.

IBM

2

6

30

90

10

Izrada doktorske disertacije

3.

5

Ukupno

3.

6

14

90

210

30

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno

4

0

20

0

300

30

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno časova aktivne nastave (studijski istraživački rad) = 600

Izrada doktorske disertacije(ukupno)

90

Izborni predmeti:

7BROI2KIP Strukturne karakteristike i imunobiološke osobine proteina u namirnicama

7BROI2TPI Uticaj termičkih procesa na interakcije sastojaka hrane

7BROI3LUN Lipidi u namirnicama

7BROI3PRA Prehrambeni aditivi

7BROI3LOK Legislativa u oblasti kvaliteta i bezbednosti hrane