Plan doktorskih akademskih studija farmaceutskih nauka

Obrazac 1Obrazac 2

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

7DASZ1MNI

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

7DASZ1SUI

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

Obavezni predmet(i)modula

1.

OM

4

8

60

120

15

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Obavezni predmet(i)modula

2.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

2.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno u prvoj godini studija

14

26

210

390

60

DRUGA GODINA

Obavezni predmet(i) modula

3.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

3.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izradadoktorske disertacije

3.

5

7DASZ4PPD

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno u drugoj godini studija

6

34

90

510

60

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno u trećoj godini studija

0

40

0

600

60

Ukupno ESPB bodova na studijskom programu

180

Ukupno ESPB bodova za izradu doktorske disertacije

90

S-semestar u kome je predmet

Status predmeta: OZ-obavezni zajednički za više modula, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad.

Izborna područja-moduli studijskog programa doktorskih studija farmaceutskih nauka

 1. Medicinska biohemija

 2. Farmakologija

 3. Farmaceutska hemija

 4. Farmakognozija

 5. Farmakokinetika i klinička farmacija

 6. Farmaceutska tehnologija

 7. Kozmetologija

 8. Bromatologija

 9. Toksikologija

 10. Farmaceutska mikrobiologija

 11. Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program doktorskih studija farmaceutskih nauka – Izborni modul Farmaceutska tehnologija

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

7FTEO1PFI

Preformulaciona i formulaciona istraživanja i razvoj

1.

OM

2

4

30

60

8

7FTEO1PFO

Teorijski aspekti tečnih i polučvrstihfarmaceutskih oblika

1.

OM

2

4

30

60

7

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Ukupno

1.

8

12

120

180

30

7FTEO2FFO

Formulacija i karakterizacija farmaceutskih oblika za primenu na kožu

2.

OM

2

4

30

60

7

7FTEO2POP

Teorijski aspekti preparata za parenteralnu i oftalmološku primenu

2.

OM

2

4

30

60

8

Izborni blok modula 1.

2.

IBM

1

1

3

3

15

15

45

45

2X5

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno

2.

6

14

90

210

30

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

DRUGA GODINA

7FTEO3ČVO

Teorijski aspekti čvrstihfarmaceutskih oblika

3.

OM

2

4

30

60

7

7FTEO3PMO

Teorijski aspekti preparata sa modifikovanim oslobađanjemleka/terapijskih sistema

3.

OM

2

4

30

60

8

Izborni blok modula 2.

3.

IBM

1

1

3

3

15

15

45

45

2X5

Izrada doktorske disertacije

3.

5

Ukupno

3.

6

14

90

210

30

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno

4.

0

20

0

300

30

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno časova aktivne nastave (studijski istraživački rad) = 600

Izrada doktorske disertacije(ukupno)

90

Izborni predmeti:

7FTEI2FIM Fizičko-hemijski fenomeni i instrumentalne metode

7FTEI3PFM Polimeri za farmaceutsku/medicinsku primenu

7FTEI3NLS Savremeni nosači lekovitih supstanci

7FTEI3SLE Stabilnost lekova

7FTEI3MUB Metodologije u biofarmaceutskoj karakterizaciji lekova

7FTEI3FAB Odabrana poglavlja farmaceutske biotehnologije

7FTEI2BIL Formulacija i karakterizacija biljnih lekova

7FTEI2AIK Farmaceutska analiza i kontrola lekova

7FTEI2FMK Farmakokinetika