Plan doktorskih akademskih studija farmaceutskih nauka

Obrazac 1Obrazac 2

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

ESPB

nedeljno

semestralno

P

SIR

P

SIR

PRVA GODINA

7DASZ1MNI

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

2

2

30

30

5

7DASZ1SUI

Statistika u istraživanju

1.

OZ

2

2

30

30

5

Obavezni predmet(i)modula

1.

OM

4

8

60

120

15

Izrada doktorske disertacije

1.

5

Obavezni predmet(i)modula

2.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

2.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno u prvoj godini studija

14

26

210

390

60

DRUGA GODINA

Obavezni predmet(i) modula

3.

OM

4

ili

2

8

ili

2

60

ili

30

120

ili

30

15

ili

5

Izborni blok modula

3.

IBM

2

ili

4

6

ili

12

30

ili

60

90

ili

180

10

ili

20

Izradadoktorske disertacije

3.

5

7DASZ4PPD

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno u drugoj godini studija

6

34

90

510

60

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

20

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

6.

25

Ukupno u trećoj godini studija

0

40

0

600

60

Ukupno ESPB bodova na studijskom programu

180

Ukupno ESPB bodova za izradu doktorske disertacije

90

S-semestar u kome je predmet

Status predmeta: OZ-obavezni zajednički za više modula, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad.

Izborna područja-moduli studijskog programa doktorskih studija farmaceutskih nauka

 1. Medicinska biohemija

 2. Farmakologija

 3. Farmaceutska hemija

 4. Farmakognozija

 5. Farmakokinetika i klinička farmacija

 6. Farmaceutska tehnologija

 7. Kozmetologija

 8. Bromatologija

 9. Toksikologija

 10. Farmaceutska mikrobiologija

 11. Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program doktorskih studija farmaceutskih nauka – Izborni modul FARMACEUTSKA HEMIJA

Časovi aktivne nastave

ESPB

Š

Naziv predmeta

S

Status predmeta

P

SIR

PRVA GODINA

Metodologija naučnog istraživanja

1.

OZ

30

30

5

Statistika u istraživanju

1.

OZ

30

30

5

7FHEO1ORG

Odabrana poglavlja organske hemije

1.

OM

15

45

7

7FHEO1MFH

Molekularne osnove farmaceutske hemije

1.

OM

45

75

8

Izrada doktorske disertacije

1.

5

7FHEO2HBA

Hemijski i biofarmaceutski aspekti udizajniranju biološki aktivnih molekula

2.

OM

45

75

8

7FHEO2SFA

Principi savremene farmaceutske analize I

2.

OM

15

45

7

Farmaceutska hemija - metode strukturne analize

2.

IBM

15

15

45

45

5

5

7FHEI2EME

Elektrohemijske metode u ispitivanju biološki aktivnih molekula in vitro i in vivo.

7FHEI2KOH

Koordinaciona hemija i biomolekuli

7FHEI2RFH

Radiofarmaceutska hemija

7FHEI2ČKA

Čvrsto, kristalno i amorfno stanje

7FHEI2SEM

Separacione metode u sintezi i čistoći farmaceutskih supstanci.

7FHEI2SPM

Spektroskopske metode za dokazivanje strukture i stepena farmaceutske čistoće.

Izrada doktorske disertacije

2.

5

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

DRUGA GODINA

7FHEO3SFA

Principi savremene farmaceutske analize II

3.

OM

45

75

8

7FHEO3MDR

Mehanizmi degradacionih reakcija i poreklo nečistoća

3.

OM

15

45

7

Odabrana poglavlja farmaceutske hemije

3.

IBM

15

15

45

45

5

5

7FHEI3DFA

Dizajniranje farmakološkiaktivnih jedinjenja bazirano na
retrometabolizmu.

7FHEI3HAB

Hemijski aspekti biotransformacije lekova

7FHEI3HPP

Hemijski pristup prodrugdizajnu farmakološki aktivnih jedinjenja.

7FHEI3DSD

Dizajn soft drugs i hemijskidelivery sistema

7FHEI3PIP

Peptidi i peptidomimetici

7FHEI3EIE

Enzimi i inhibitori enzima u terapiji.

7FHEI3EIE

Biofizički aspekti GPCR receptora: struktura, funkcija i farmakološkiznačaj

7FHEI3BAJ

Biofizički aspekti jonskih kanala: struktura, funkcija i farmakološki značaj.

7FHEI3BAT

Biofizički aspekt tirozinkinaza: struktura, funkcija i farmakološkiznačaj.

7FHEI3AMA

Alosterni modulatori, agonisti, antagonisti, parcijalni agonisti iinverzni agonisti receptora.

7FHEI3STO

Selektivna toksičnost.

7FHEI3MON

Lekovi koji moduliraju neurotransmisiju.

7FHEI3KAS

Lekovi koji deluju na kardiovaskularni sistem

7FHEI3HSI

Lekovi koji deluju na hormonski sistem

7FHEI3ISI

Lekovi koji deluju na imuni sistem

7FHEI3HES

Hemoterapijska sredstva.

Izrada doktorske disertacije

3.

5

Priprema i odbrana predloga teme doktorske disertacije

4.

OM

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

4.

25

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600

TREĆA GODINA

Studijski istraživački rad

5.

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Studijski istraživački rad

6.

0

300

5

Izrada doktorske disertacije

5.

25

Ukupno časova aktivne nastave = 600

Izrada doktorske disertacije (ukupno)

90

Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove

S-semestar u kome je predmet

Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula

Časovi aktivne nastave: P-predavanja, SIR-studijski istraživački rad.

.