Upis studenata bez polaganja prijemnog ispita

U prvu godinu studija, bez polaganja prijemnog ispita može se upisati:

1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena, odnosno visoko obrazovanje stečeno prema odredbama zakona koje su važile pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju

2. student koji je ostvario najmanje 60 ESPB bodova na drugom studijskom programu akademskih studija na istom ili drugom univerzitetu

3. student fakulteta u sastavu Univerziteta može upisati drugi studijski program u okviru istog ili drugog fakulteta u sastavu Univerziteta ako je na programu koji studira ostvario najmanje 60 ESPB bodova

4. lice kome je prestao status studenta u skladu sa Zakonom, zbog nezavršavanja studija u roku koji je propisan Zakonom, zbog ispisivanja sa studija ili zbog neupisivanja školske godine, može se, na lični zahtev, samo još jednom upisati na isti ili sličan studijski program ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj studijskoj godini, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova.

Navedena lica mogu se upisati samo kao samofinansirajući student.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na visokoškolsku ustanovu ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

Ukoliko je javna isprava, odnosno diploma ili uverenje o pređenom delu studijskog programa stečeno na teritoriji Republike Srbije, odluku o priznavanju položenih ispita, odnosno ESPB bodova donosi Nastavno – naučno veće Fakulteta.

Lice koje podnosi zahtev za upis bez polaganja prijemnog ispita dostavlja Fakultetu:

1. pisani zahtev za upis

2. zahtev za priznavanje ispita, studijski program sa matičnog fakulteta, uverenje o položenim ispitima i dokaz da je uplatio troškove, odnosno naknadu za priznavanje ispita.

Ukoliko je javna isprava stečena u inostranstvu, obavezno se sprovodi postupak priznavanja u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Pisani zahtev (molbu) za upis u školsku 2017/18. godinu kandidati treba da podnesu radnim danima u periodu od 18.09. do 6.10. 2017. godine, u vremenu od 11:00 do 14:00 časova, u Odseku za nastavu i studentska pitanja.

Podnošenje zahteva za upis i priznavanje ispita posle završenog drugog fakulteta iznosi 33.000,00 dinara, a podnošenje zahteva za prelaz posle završene prve godine (sa ostvarenih 60 ESPB) na drugom fakultetu iznosi 6.500,00 dinara. Uplate se vrše na žiro račun broj 840-1127666-05, šifra plaćanja 189.

Napomena: Skreće se pažnja studentima koji podnose zahtev za upis i priznavanje ispita posle završene prve godine i ostvarenih 60 ESPB bodova, da se ne ispisuju sa matičnih fakulteta dok se ne reši njihov zahtev.