Конкурс за упис студената без полагања пријемног испита за школску 2020/21. годину

У прву годину студија, без полагања пријемног испита може се уписати:

  1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16);
  2. студент друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи. Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
  3. студент факултета у саставу Универзитета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски програм у оквиру истог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова (положене све испите на првој години студија);
  4. студент коме је престао статус студента у складу са чланом 101. став 7. тач. 2. и 3. Статута Универзитета (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму.

Наведена лица могу се уписати само као самофинансирајући студенти и не убрајају се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије, одлуку о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова доноси Наставно – научно веће Факултета.

Лице које подноси захтев за упис без полагања пријемног испита доставља Факултету:

  1. писани захтев за упис
  2. захтев за признавање испита, студијски програм са матичног факултета, уверење о положеним испитима, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања са студија и неуписивања школске године) и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.

Уколико је високошколска исправа са којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена у иностранству, обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу Факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.

Писани захтев (молбу) за упис у школску 2020/21. годину кандидати треба да поднесу радним данима у периоду од 01.09. до 30.09. 2020. године, у времену од 11:00 до 14:00 часова, у Одсеку за наставу и студентска питања. Упис примљених кандидата обавиће се 09.10.2020. године у Одсеку за наставу и студентска питања од 11:00 до 14:00 часова.

Подношење захтева за упис и признавање испита после завршеног другог факултета износи 33.000,00 динара, а подношење захтева за прелаз после завршене прве године (са остварених 60 ЕСПБ) на другом факултету износи 6.500,00 динара. Уплате се врше на жиро рачун број 840-1127666-05, шифра плаћања 189.

Напомена: Скреће се пажња студентима који подносе захтев за упис и признавање испита са других факултета, да се не исписују са матичних факултета док се не реши њихов захтев.