Конкурс за упис студената у прву годину интегрисаних академских студија на Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет школске 2020/21. године

Конкурс

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

расписује

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

 1. Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет уписује у прву годину интегрисаних академских студија следећи број студената

- студијски програм Фармација: 200 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 47 самофинансирајућих студената. Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 76 од 21. маја 2020. године) Фармацеутском факултету је одобрен упис на додатна буџетска места за студенте ромске националне мањине (2 места), студенте са инвалидитетом (2 места) и држављане Републике Србије који су у школској 2019/20. години средњу школу завршили у иностранству (2 места). У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује број редовних буџетских места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама, број буџетских места за држављане Републике Србије који су у школској 2019/20. години стекли страну средњошколску исправу, по Одлуци Владе, као и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја студената из дозволе за рад високошколске установе. У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број самофинансирајућих студената (47) ће бити умањен, ако право уписа стекну студенти по наведеним афирмативним акцијама.

- студијски програм Фармација-Медицинска биохемија: 50 студената који се финансирају из буџета Републике Србије и 22 самофинансирајућа студента. Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 76 од 21. маја 2020. године) Фармацеутском факултету је одобрен упис на додатна буџетска места за студенте ромске националне мањине (2 места), студенте са инвалидитетом (2 места) и држављане Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству (2 места). У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује број редовних буџетских места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама, број буџетских места за држављане Републике Србије који су у школској 2019/20. години стекли страну средњошколску исправу, по Одлуци Владе, као и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја студената из дозволе за рад високошколске установе. У складу са Стручним упутством за спровођење уписа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број самофинансирајућих студената (22) ће бити умањен, ако право уписа стекну студенти по наведеним афирмативним акцијама.

студијски програм Фармација на енглеском језику: 8 студената, сви у статусу самофинансирајућих студената.

 1. Кандидати који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија на српском језику могу се определити за један, или за оба студијска програма (Фармација и/или Фармација - Медицинска биохемија).
 2. Школарина за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 145.000,00 динара (могућност плаћања у 8 рата). Страни држављанин може да се упише на студијске програме под истим условима као и држављанин Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања (уписује се као самофинансирајући студент). Школарина за самофинансирајуће студенте, стране држављане, који уписују студијске програме на српском језику, износи 2.500 евра у динарској противвредности (могућност плаћања у 8 рата).
 3. Кандидати, држављани Републике Србије и страни држављани, који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија Фармација на енглеском језику, опредељују се искључиво за овај студијски програм. Кандидати који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија Фармација на енглеском језику полажу пријемни испит на енглеском језику, у исто време и на истом месту као и кандидати који конкуришу за упис на студијске програме на српском језику.
 4. Школарина за студијски програм Фармација на енглеском језику износи 3.500,00 евра у динарској противвредности (могућност плаћања у 8 рата) и за држављане Републике Србије и за стране држављане.
 5. Кандидат за упис на интегрисане академске студије полаже пријемни испит. Кандидату који је као ученик ИИИ или ИВ разреда средње школе освојио једно од прва три места на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се максималан број бодова из тог предмета. Приликом предаје докумената на Конкурс, Комисија за упис ће размотрити освојене награде и одлучити о њиховом признавању.
 6. Ранг листа се сачињава на основу укупног броја бодова, који чине збир бодова освојених на пријемном испиту и бодова освојених на основу општег успеха постигнутог у средњој школи. Кандидат може да освоји највише 100 бодова.
 7. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у И, ИИ, ИИИ и ИВ разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
 8. На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Математике или Хемије и Биологије. По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова (30+30).
 9. Успех кандидата који су завршили међународну матуру у школској 2019/2020. години се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8, а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на међународној матури вреднује се са максималних 20 бодова. Сведочанство о међународној матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

  • Број бодова = 8 + (збирна оцена -24)× 12/21

 10. Кандидати који су завршили међународну матуру пре школске 2019/2020. године, морају да имају нострификовану диплому и тада остварују право пријаве већ у првом уписном року, као и сви други кандидати (наши и страни држављани). Вредновање успеха у средњој школи се врши по претходно предложеној формули.
 11. Факултет утврђује јединствену ранг листу свих пријављених кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Право на упис има кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената који је предвиђен конкурсом.
 12. Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи.
 13. Након одлучивања по приспелим жалбама Факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са назначеним бројем бодова. Кандидати се уписују на основу коначне ранг листе.
 14. Ако се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

УСЛОВИ УПИСА СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ– ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија на српском језику могу се приликом подношења докумената за Конкурс определити за један, или за оба студијска програма (Фармација и/или Фармација-Медицинска биохемија).

Сви кандидати, без обзира да ли су конкурисали за оба студијска програма или само један, биће рангирани на јединственој коначној ранг листи.Уколико је кандидат конкурисао за оба студијска програма, у зависности од места на јединственој Коначној ранг листи, приликом уписа се опредељује за студијски програм који ће уписати.

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству, односно који су страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији, могу да се упишу на студијски програм ако им се нострификује стечена страна школска исправа у складу са законом, под једнаким условима као и други кандидати. У зависности од оствареног резултата и положаја на ранг листи, кандидати остварују право уписа у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира, и ови се кандидати рангирају у оквиру укупног броја студената за студијски програм.

Имаоца стране високошколске исправе који оствари право на упис, Факултет уписује условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Агенције о нострификацији његове средњошколске исправе.

Посебно, држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу или је завршио програм међународне матуре или акредитовани програм у средњој школи у Републици Србији у школској 2019/20. години може конкурисати у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за ту категорију кандидата у другом уписном року. Статус студента који се финансира из буџета кандидат остварује уколико се квалификује до броја студената утврђеног Одлуком Владе за ту категорију студената и ако оствари најмање 51 бод. Кандидати се на конкурс пријављују са решењем Агенције о нострификацији стране средњошколске исправе или са потврдом Агенције да је процес нострификације започет.

Кандидат који има комплетне стране средњошколске исправе стечене у школској 2019/20. години, на основу којих може бити извршено рангирање, може се пријавити и у првом уписном року уз потврду да је поступак нострификације започет. Уколико конкуришу у првом уписном року, ови кандидати се рангирају у оквиру укупног броја студената за студијски програм.

Припадници српске националне мањине из суседних земаља у школској 2020/21. години могу се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета. Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације, сем уколико се не ради о завршеном програму међународне матуре или некој другој страној средњој школи коју су завршили у иностранству или у Републици Српској. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора. Кандидати своју националну припадност потврђују писаном изјавом (формулар се добија на Факултету) при предаји конкурсне документације.

Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција односно архивска грађа о томе уништена или нестала, уместо те јавне исправе, подноси решење о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у ванпарничном поступку, у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС, број 55/13, 101/17 и 27/18-др. Закон и 6/20).

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања.

Упис кандидата врши се на основу редоследа на јединственој Коначној ранг листи кандидата, а која се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који студира на терет буџета Републике Србије уколико се налази на јединственој Коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод, а у статусу студента који се сам финансира, уколико се налази на јединственој Коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова. Кандидат за упис на интегрисане академске студије полаже пријемни испит.

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије само једанпут на истом степену студија.

Начин утврђивања јединствене ранг листе кандидата

Пријемни испит је писмени, траје 180 минута, а чине га тестови из Хемије и Математике или тестови из Хемије и Биологије.

По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова из Хемије и 30 бодова из Математике или 30 бодова из Хемије и 30 бодова из Биологије).

Факултет утврђује јединствену ранг листу свих пријављених кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Право на упис има кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената који је предвиђен Конкурсом.

Претпријава попуњавањем Пријаве на Конкурс за упис у прву годину интегрисаних академских студија школске 2020/21 године електронским путем преко Гоогле обрасца на сајту Факултета 19., 20. и 21. јуна 2020. године од 0:00 до 24:00 часова.

Пријављивање кандидата лично или уз овлашћење у првом конкурсном року обавиће се:

- 24. и 25. јуна 2020. године од 9:00 до 16:00 часова и

- 26. јуна 2020. године од 9:00 до 12:00 часова,

у Одсеку за наставу и студентска питања (шалтер сала) Фармацеутског факултета, Београд, ул. Војводе Степе 450.

Документа потребна за пријаву на Конкурс 

 

Држављани Републике Србије

 1. Пријавни лист попуњен електронски преко Гоогле обрасца на сајту Факултета добија се приликом пријема докумената. Кандидат или овлашћено лице га потписује на лицу места.
 2. Фотокопије (не треба да буду оверене) сведочанства о завршеним разредима четворогодишње средње школе и оригинали на увид.
 3. Фотокопија (не треба да буде оверена) дипломе о положеном завршеном, односно матурском испиту и оригинал на увид.
 4. Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту.
 5. Решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре)
 6. Доказ о уплати 6.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса. Износ је исти, без обзира да ли се конкурише на један или два студијска програма (пример правилно попуњене уплатнице)
 7. Изјава којом се овлашћује Факултет и Универзитет могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци које је кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима
 8. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Страни држављани

 1. Пријавни лист попуњен електронски преко Гоогле обрасца на сајту Факултета добија се приликом пријема докумената. Кандидат или овлашћено лице га потписује на лицу места.
 2. Оригинална документа из средње школе (сведочанства и дипломе) која морају бити преведена код судског тумача и нострификована у Агенцији за нострификацију, Мајке Јевросиме 51, Београд
 3. Оригинални извод из матичне књиге рођених, преведен код судског тумача
 4. Лекарско уверење (може се прибавити у Студентској поликлиници, Крунска 57, Београд, након оствареног права на упис)
 5. Потврда о регулисаном боравку (може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд, након оствареног права на упис)
 6. Доказ о уплати 8.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса
 7. Потврду да влада српским језиком, што доказује потврдом одговарајућег Института (само ако страни држављанин конкурише за упис на студијски програм на српском језику)
 8. Приликом уписа кандидат страни држављанин је дужан да достави потврду да је здравствено осигуран (потврда се може прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд)
 9. Изјава којом се овлашћује Факултет и Универзитет могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци које је кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима
 10. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Документа потребна за пријаву на Конкурс по основу афирмативних мера владе Републике Србије Припадници ромске националне мањине

 1. Пријавни лист попуњен електронски преко Гоогле обрасца на сајту Факултета добија се приликом пријема докумената. Кандидат или овлашћено лице га потписује на лицу места.
 2. Фотокопије (не треба да буду оверене) сведочанства о завршеним разредима четворогодишње средње школе и оригинали на увид
 3. Фотокопија (не треба да буде оверена) дипломе о положеном завршеном, односно матурском испиту и оригинал на увид
 4. Потписана изјава да је кандидат ромске националности (кандидат је мора потписати лично) (овде)
 5. Препорука Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке).
 6. Изјава којом се овлашћује Факултет и Универзитет могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци које је кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима
 7. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Упис, односно рангирање на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената ромске националне мањине у оквиру квоте, одобрене одлуком Владе Републике Србије, може да оствари студент који је положио пријемни испит (остварио најмање 30 бодова). После полагања пријемног испита, кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената припадника ромске националне мањине рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима.

*Детаљније о упису кроз Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Кандидати са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима Факултета. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом за додатне информације могу се обрадити Универзитетском центру за студенте са хендикепом ( ucsh@rect.bg.ac.rs ) и на телефон 011/3370686.

Упис у прву годину регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом.

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину применом ове афирмативне мере је 1. јун 2020. године.

Поступак се покреће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом Универзитетском центру за студенте са хендикепом, на прописаном обрасцу.

 1. Пријавни лист попуњен електронски преко Гоогле обрасца на сајту Факултета добија се приликом пријема докумената. Кандидат или овлашћено лице га потписује на лицу места.
 2. Фотокопије (не треба да буду оверене) сведочанства о завршеним разредима четворогодишње средње школе и оригинали на увид
 3. Фотокопија (не треба да буде оверена) дипломе о положеном завршеном, односно матурском испиту и оригинал на увид
 4. Решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом
 5. Изјава којом се овлашћује Факултет и Универзитет могу извршити увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци које је кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима
 6. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Упис, односно рангирање на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте, одобрене одлуком Владе Републике Србије, може да оствари студент који је положио пријемни испит (остварио најмање 30 бодова). После полагања пријемног испита, кандидати који су се изјаснили за коришћење Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом рангирају се на посебној ранг листи, са које Факултет уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру. Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим кандидатима.

*Детаљније о упису кроз Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом

Предата фотокопирана документа се не враћају. Приликом предаје докумената, сви кандидати ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Објављивање листе пријављених кандидата на основу бодова из средње школе и распореда полагања пријемног испита

Листа пријављених кандидата са постигнутим бодовима по основу општег успеха у средњој школи биће објављена на огласној табли и интернет страници Факултета 26. јуна 2020. год. од 13:00 до 14:00 часова.

Примедбе на тачност објављених података и број бодова из средње школе подносе се Комисији за упис писмено (преко архиве Факултета) или путем е-маила (milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs), 26. јуна 2020. год. у времену од 13:00 до 15:00 часова. Објављивање (кориговане) листе са бројем бодова на основу успеха у средњој школи, на интернет страници и огласној табли Факултета, као и објављивање распореда полагања пријемног испита, по салама на Фармацеутском факултету и ОШ „Војвода Степа“ ће бити 26. јуна 2020. год. у времену од 15:00 до 16:00 часова.

Пријемни испит и резултати испита

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из Хемије и Математике или Хемије и Биологије, 30. јуна 2020. год. у 10:00 часова. Кандидати су дужни да буду на на Фармацеутском факултету и ОШ „Војвода Степа“  најкасније до 9:30 часова. Решења испитних задатака биће истакнута на огласној табли и интернет страници Факултета 30. јуна 2020. год. до 17:00 часова.

Ранг листе кандидата

Прелиминарна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и интернет страници Факултета 30. јуна 2020. год. до 21:00 час. Приговори на број бодова са прелиминарне ранг листе подносиће се Комисији за упис 01. јула 2020. год. у времену од 9:00 до 13:00 часова и 02. јула 2020. год. у времену од 8:00 до 10:00 часова. Приговор се подноси преко Архиве Факултета, на посебном формулару (добија се на Факултету). Одлуке Комисије за упис, на евентуално поднете приговоре, биће саопштене кандидатима 02. јула 2020. год. у 12:00 часова.

Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Комисије за упис, може да поднесе жалбу Декану Факултета 02. јула 2020. год. од 12:00 до 14:00 часова. Жалба Декану Факултета се подноси на посебном формулару (добија се на Факултету), а преко Архиве Факултета. Одлуке Декана, на евентуално поднете жалбе, биће саопштене кандидатима 02. јула 2020. год. у 15:00 часова.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 02. јула 2020. год. до 17:00 часова.

Упис кандидата

Упис кандидата са коначне ранг листе (од редног броја 1 до 100), у статусу студената који се финансирају на терет буџета, обавиће се ПРОЗИВКОМ 03. јула 2020. год, у времену од 8:00 до 10:00 часова. Кандидати, који су конкурисали и остварили неопходан услов за упис на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм, према расположивом месту за упис. Сви кандидати заинтересовани за упис (од редног броја 1 до 100 са јединствене коначне ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 03. јула 2020. год у 8:00 часова, у Амфитеатру број 1.

Упис кандидата са коначне ранг листе (од редног броја 101 до 200), у статусу студената који се финансирају на терет буџета, обавиће се ПРОЗИВКОМ 03. јула 2020. год, у времену од 12:00 до 14:00 часова. Кандидати, који су конкурисали и остварили неопходан услов за упис на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм, према расположивом месту за упис. Сви кандидати заинтересовани за упис (од редног броја 101 до 200 са јединствене коначне ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 03. јула 2020. год у 12:00 часова, у Амфитеатру број 1.

Број преосталих слободних буџетских места, за оба студијска програма, биће објављен 03. јула 2020. год. у 17:00 часова, на огласној табли и интернет страници Факултета.

Упис кандидата са коначне ранг листе (од редног броја 201 до 300), до попуне броја места (буџетских и самофинансирајућих) предвиђених Конкурсом обавиће се ПРОЗИВКОМ 04. јула 2020. год, у времену од 8:00 до 10:00 часова. Кандидати, који су конкурисали и остварили неопходан услов за упис на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм, према расположивом месту за упис. Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 201 до 300 са јединствене коначне ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 04. јула 2020. год. у 8:00 часова, у Амфитеатру број 1.

Упис кандидата са коначне ранг листе (од редног броја 301), до попуне броја места (буџетских и самофинансирајућих) предвиђених Конкурсом обавиће се ПРОЗИВКОМ 04. јула 2020. год, у времену од 12:00 до 14:00 часова. Кандидати, који су конкурисали и остварили неопходан услов за упис на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм, према расположивом месту за упис. Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 301 са јединствене коначне ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 04. јула 2020. год. у 12:00 часова, у Амфитеатру број 1.

Скреће се пажња свим кандидатима који остваре право на упис у одређеној категорији студирања („на терет буџета“ / „студент који сам плаћа школарину“) за оба студијска програма, да се СТРОГО придржавају објављеног РАСПОРЕДА УПИСА.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали на време, дефинитивно губе право уписа.

Документа потребна за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид:

- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе),

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у ИИИ или ИВ разреду средње школе из  хемије, математике или биологије у појединачном такмичењу (ако их поседују),

као и:

- доказ о уплати 2.200,00 динара на име трошкова уписнине (пример правилно попуњене уплатнице)

- две идентичне фотографије формата 3,5 ´ 4,5 цм,

- доказ о уплати школарине (прва рата) за кандидате који плаћају школарину (може се уплатити на шалтеру Поште на Факултету, који ће радити 04. Јула 2020., у време трајања уписа).

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ образац (не треба их куповати).

Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет задржава право да измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне измене Конкурса биће благовремено објављене на интернет страници Факултета, а сходно упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.