Конкурс за упис у прву годину студија школске 2020/20 - други уписни рок

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

 расписује

 КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

- ДРУГИ УПИСНИ РОК -

Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет уписује у прву годину интегрисаних академских студија у другом уписном року:

 1. Седам студента на студијски програм Фармација на енглеском језику, сви у статусу самофинансирајућих студената,
 2. Два студента, држављана Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2019/20. године или завршили програм међународне матуре у школској 2019/2020 години (на основу Одлуке Владе Републике Србије, Сл. гласник број 76. од 21. маја 2020. године, у статусу студената који се финансирају из буџета Републике Србије), а који нису конкурисали у првом конкурсном року. Приликом пријаве на Конкурс, кандидати се изјашњавају за који студијски програм конкуришу (Фармација или Фармација-Медицинска биохемија).
 3. Студенте без полагања пријемног испита (конкурс је објављен на сајту Факултета).

Упис кандидата на студијски програм Фармација на енглеском језику и кандидата држављана Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2019/2020 године, или завршили програм међународне матуре у школској 2019/2020 години, врши се на основу редоследа на Коначним ранг листама, које су одвојене за ове две категорије. Ранг листа се формира на темељу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита (максимални број бодова је 100). Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у И, ИИ, ИИИ и ИВ разреду, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Пријемни испит је писмени, траје 180 минута, а чине га тестови из Хемије и Математике или тестови из Хемије и Биологије. По основу пријемног испита кандидат може да освоји највише 60 бодова (30 бодова из Хемије и 30 бодова из Математике или Биологије).

Да би кандидат стекао статус студента који студира на терет буџета Републике Србије мора постићи најмање 51 бод (за кандидате држављане Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству школске 2019/2020 године, или завршили програм међународне матуре у школској 2019/20. години), а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова (за кандидате који конкуришу за упис на студијски програм Фармација на енглеском језику).

УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ФАРМАЦИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Кандидати, држављани Републике Србије и страни држављани, који конкуришу за упис у прву годину интегрисаних академских студија Фармација на енглеском језику,  полажу пријемни испит на енглеском језику.

Школарина за студијски програм Фармација на енглеском језику износи 3.500,00 ЕУР у динарској противвредности (могућност плаћања у 4 рате) и за држављане Републике Србије и за стране држављане.

УПИС ДРЖАВЛЈАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДНЈУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ ЗАВРШИЛИ ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Кандидати, држављани Републике Србије, који су средњу школу завршили у иностранству, или завршили програм међународне матуре школске 2019/20. године, уписују се на Факултет на основу посебне ранг-листе у оквиру броја студената чије се студије финансирају из буџета (2 места), а на основу Одлуке Владе Републике Србије (Сл. гласник број 76. од 21. маја 2020. године).

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати решења о нострификацији школских докумената. Поступак нострификације школских докумената стечених у иностранству обавља Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Агенција за квалификације, Мајке Јевросиме 51, Београд).

Успех кандидата који су завршили Интернатионал Баццалеурате Диплома Программе у школској 2019/2020. години се утврђује на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8, а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се са максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури издаје се ученику само ако је остварио збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, збирна оцена 24 одговара 8 бодова, а збирна оцена 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је следећа:

 • Број бодова = 8 + (збирна оцена -24)×12/21

Пријављивање кандидата у другом уписном року обавиће се:

-  2. и 3. септембра 2020. године од 11:00 до 14:00 часова у Одсеку за наставу и студентска питања (шалтер сала) Фармацеутског факултета, ул. Војводе Степе 450.

Документа потребна за пријаву на Конкурс

Држављани Републике Србије

 1. Пријавни лист (добија се на Факултету)
 2. Фотокопије (не треба да буду оверене) сведочанства о завршеним разредима четворогодишње средње школе и оригинали на увид
 3. Фотокопија (не треба да буде оверена) дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и оригинал на увид
 4. Доказ о уплати 6.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189 (за кандидате наше држављане који су средњу школу завршили у иностранству и за кандидате држављане Републике Србије који конкуришу на студијски програм Фармација на енглеском језику).
 5. Преведене и оверене фотокопије оригиналних школских сведочанстава издатих у иностранству и оригинал на увид и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових докумената (за кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 2019/20. године, или завршили програм међународне матуре школске 2019/20. године)
 6. Изјава (добија се на Факултету) којом се овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима

Предата фотокопирана документа се не враћају.

Приликом предаје докумената кандидат ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

 Страни  држављани

Страни држављани подносе следећа документа:

 1. Пријавни лист (добија се на Факултету)
 2. Фотокопије оригиналних докумената из средње школе (сведочанства и диплому) која морају бити преведена код судског тумача и решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових докумената и оригинали на увид
 3. Фотокопија оригиналног извода из матичне књиге рођених, преведеног код судског тумача и оригинал на увид
 4. Потврда о регулисаном боравку (може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд)
 5. Доказ о уплати 8.000,00 динара, на име трошкова организације и спровођења Конкурса  на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189
 6. Приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да је здравствено осигуран (може се прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд)
 7. Изјава (добија се на Факултету) којом се овлашћује Факултет и Универзитет да лични подаци које је кандидат дао могу да буду унети у електронску базу података, те да се ти подаци могу користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја без података о личности, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима

 Предата фотокопирана документа се не враћају.

Приликом предаје докумената кандидат ће добити оверену потврду о пријави на конкурс. То је једини доказ да је кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање пријемног испита.

Пријемни испит и резултати испита

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из Хемије и Математике или Хемије и Биологије, 4. септембра 2020. год. од 10:00 до 13:00 часова. Кандидати су дужни да буду на Фармацеутском факултету најкасније до 9:30 часова.

Решења испитних задатака биће истакнута на огласној табли и интернет страници Факултета 4. септембра 2020. год. до 15:00 часова.

Ранг листе кандидата

Прелиминарне ранг листе кандидата биће објављене на огласној табли и интернет страници Факултета 4. септембра 2020. године до 17:00 часова.

Приговори на број бодова са прелиминарне ранг листе подносиће се Комисији за упис 7. септембра 2020. год. у времену од 10:00 до 11:00 часова. Приговор се подноси преко Архиве Факултета. Одлуке Комисије за упис, на евентуално поднете приговоре, биће саопштене кандидатима 7. септембра 2020. год. у 11:30 часова.

Учесник Конкурса који није задовољан одлуком Комисије за упис, може да поднесе жалбу Декану Факултета 7. септембра 2020. год. од 12:00 до 13:00 часова, преко Архиве Факултета. Одлуке Декана, на евентуално поднете жалбе, биће саопштене кандидатима 7. септембра 2020. год. у 13:30 часова.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 7. септембра 2020. год. до 15:30 часова

Упис кандидата

Упис кандидата са коначне ранг лис­те  на интегрисане академске студије Фармација на енглеском језику и са коначне ранг листе за кандидате држављане Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству или завршили програм међународне матуре школске 2019/20 године, обавиће се 8. септембра 2020. године у периоду од 11:00 до 14:00 часова.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали на време, дефинитивно губе право уписа.

Документа потребна за упис кандидата за студијски програм Фармација на енглеском језику и кандидата држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству или програм међународне матуре школске 2019/20. године

Кандидати који стекну право на упис подносе оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид:

-  извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе),

-  сведочанства о завршеној средњој школи,

-  диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (држављани Републике Србије)

- оригинална школска документа (сведочанства и дипломе), превод школских докумената и решење о нострификацији школских докумената из Министарства  просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (за кандидате који су средњу школу завршили у иностранству или програм међународне матуре)

-  доказ о уплати 2.200,00 динара на име трошкова уписнине на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189

-  две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,

- потврда о уплати прве рате школарине (875,00 ЕУР у динарској противвредности) на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189, за кандидате који уписују студијски програм Фармација на енглеском језику

- уговор о студирању, за кандидате који уписују студијски програм Фармација на енглеском језику (добија се на Факултету)

-  потврда о регулисаном боравку, за кандидате стране држављане (може се прибавити у МУП Београд, Одељење за странце, Савска 35, Београд)

- потврда о здравственом осигурању, за кандидате стране држављане (може се прибавити у Одељењу за инострано осигурање, Немањина 30, Београд)

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).