Др сц. Бранислава Лакушић

Dr sc. Branislava Lakušić

Звање: редовнни професор
Организациона јединицаКатедра за ботанику
Адреса: Војводе Степе 450, 11221 Београд, Србија
Просторија: Објекат Б, И спрат
Телефон: +381 11 3951-303
Фax: +381 11 3972-840
Emailblakusic@pharmacy.bg.ac.rs


Бранислава (Тодоровић) Лакушић је је завршила основну школу и ВИ београдску гимназију у Београду. Дипломирала је 1984. године на одсеку за Биологију Природно математичког факултета Универзитета у Београду. На истом факултету је 1989. год. одбранила магистарску тезу под насловом “Еколошко-физиолошка студија ендемично реликтне врсте Боко-которског предела Сатуреја хорватии Шилић”. Докторску дисертацију “Морфолошка варијабилност и еколошка диференцијација врста рода Teucrium L. (Lamiaceae) у Југославији“ је одбранила 2000. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду.

Предаје обавезни предмет Ботаника и изборни предмет Лековите биљке и животна средина на студијском програму интегрисаних академских студија Фармација. Учествује у реализцији докторских студија на модулу Фармакогнозија на предметима Одабрана поглавља ботанике и Екологија биљака. Учествује у специјализацији из Контроле и примене лековитих биљака. Од 2013. године укључена је у реализацију наставе из предмета ботаника на Фармацеутском факултету Универзитета Бијељина. Учествује у реализацији наставе предмета Примењена екологија, на мастер студијама Биолошког факултета.

Ментор је око сто дипломских/завршних радова, и једне докторске тезе на Фармацеутском факултету. Учествовала у изради и била члан комисије за одбрану докторских дисертација и магистарских радова на Фармацеутском, Биолошком и Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Континуирано је била ангажована као сарадник на 8 научноистраживачких пројеката од 1985, финасираних од Министарства науке. Тренутно је ангажована на националном пројекту 173021 “Испитивање лековитог потенцијала биљака: Морфолошка, хемијска и фармаколошка каратеризација” – МПНТРС.

Коаутор је рецензиране скрипте „Лековите биљке и животна средина“, и практикума из ботанике за студенте фармацеутског факултета (прво издање 1995 године), и четири монографије националног значаја. Објавила је укупно 44 научна рада, од тога 9 у водећим часописима међународног значаја, 22 у часописима међународног значаја и 13 у часописима националног значаја. Имала је око 90 саопштења на међународним и националним скуповима.

Истраживачки интерес: Морфологија и анатомија лековитих и потенцијално лековитих биљака, локализација и природа секреторних структура, микроморфолошке структуре значајне у идентификацији лековитих биљака. Биолошка и еколошка функција етарских уља, варијабилност етарских уља у зависности од еколошких фактора.

Језици: енглески 
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Lakušić B.: Seasonal Variations in the Composition of the Essential Oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis, Lamiaceae), Natural product communications, (2013), 8(1): 131-134.
  • Marčetić M, Lakušić B, Lakušić D, Kovačević N.: Variability of the Root Essential Oils of Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) from Different Populations in Serbia, Chemistry & Biodiversity, (2013), 10(9): 1653-1666.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Stojanović D, Lakušić D.: Variations in essential oil yields and compositions of Salvia officinalis (Lamiaceae) at different developmental stages, Botanica Serbica, (2013), 37(2): 127-139.
  • Lakušić D, Ristić M, Slavkovska V, Šinžar-Sekulić J, Lakušić B.: Environmental-related Variations of the Composition of the Essential oils of Rosemary (Rosmarinus officinalis l.) from the Balkan Penninsula, Chemistry & Biodiversity, (2012), 9(7): 1286-1302.
  • Lakušić B, Ristić M, Slavkovska V, Milenković M, Lakušić D.: Environmental and Seasonal Impacts on Chemical Composition of Essential Oils from Satureja horvatii Silić (Lamiaceae), Chemistry & Biodiversity, (2011), 8: 483-193.
  • Lakušić B, Lakušić D.: Anatomy of four taxa of the Genus Juniperus sect. Juniperus (Cupressaceae) from the Balkan peninsula, Botanica Serbica, (2011), 35(2): 145-156.
  • Lakušić, B, Stevanović B, Jančić R, Lakušić D.: Habitat-related adaptations in morphology and anatomy of Teucrium (Lamiaceae) species from the Balkan peninsula (Serbia and Montenegro), Flora, (2010), 205: 633–646.
  • Lakušić B, Popov V, Runjajić-Antić D.: Morpho-anatomical characteristics of the raw material of the herbal drug Olivae folium and its counterfeits, Arch. Biol. Sci. (Belgrade), (2007), 59(3): 187-192.
  • Lakušić B, Lakušić D, Jančić R, Stevanović B.: Morpho-anatomical differentiation of the Balkan populations of the species Teucrium flavum L. (Lamiaceae), Flora, (2006), 201(2): 108-119.
  • Todorović B, Stevanović B.: Adaptive characteristics of endemic species Satureja horvatii Šilić (Lamiaceae) in mountain-mediterranean and mediterranean habitat conditions, Botanical Journal of the Linnean Society, (1994), 114(4): 367-376.