Dr sc. Ana Protić

Dr sc. Ana Protić

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za analitiku lekova
Prostorija: 210
Telefon:+381 1139 51 334
Fax: +381 11 3972-840
Email: anna@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Ana Protić rođena je 14. 06.1979. godine u Leskovcu gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju prirodno-matematičkog smera. Školske 1998/99 upisala je Farmaceutski fakultet u Beogradu i diplomirala 2004. Doktorsku disertaciju pod nazivom »Razvoj metoda za ispitivanje stabilnosti mikofenolat mofetila i praćenje mikofenolne kiseline i glukuronida mikofenolne kiseline u plazmi i urinu« uradila je na Katedri za analitiku lekova pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Živanović i odbranila 27. 10. 2011. godine.

Dr sc. Ana Protić učestvuje u realizaciji praktične i teorijske nastave akademskih intergrisanih i poslediplomskih specijalističkih studija u zvanju docenta. Od školske 2010/2011 godine učestvuje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Farmaceutska analiza i Farmaceutska regulativa u kontroli lekova, a od 2011/2012 i na predmetima Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi u okviru integrisanih akademskih studija, kao i u realizaciji praktične nastave u okviru specijalističkih akademskih studija Farmacija 2 – modul Kozmetologija, na predmetu Ispitvanje i kontrola kozmetičkih preparata, u okviru specijalističkih akademskih studija Puštanje leka u promet uključena je u izvođenje praktične nastave iz predmeta Farmaceutska analiza i izbornog predmeta Primena optimizacionih tehnika u farmaceutskom istraživanju i razvoju. U februaru 2014. izabrana je u zvanje docenta i od tada je uključena u izvođenje teorijske nastave iz predmeta Farmaceutska analiza, Eksperimentalni dizajn u farmaceutskoj analizi i Farmaceutska regulativa u kontroli lekova. Prema anktetama studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ocenjivana je najvišim ocenama.

Od 2006. godine dr sc. Ana Protić je učestvovala u projektu Ministarstva nauke tehnologije i razvoja, Republike Srbije (2006-2010, br. 142071B), kao i tekućem projektu Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Srbije (2011-2015, br. 172033).

Osnovna istraživačka delatnost zasnovana je na ispitivanju farmakološki aktivnih jedinjenja, nečistoća i degradacionih proizvoda u farmaceutskim doziranim oblicima kao i ispitivanju njihove stabilnosti putem studija forsirane degradacije primenom metode reverzno–fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom sa UV/VIS i masenom detekcijom. Istraživačka delatnost obuhvata i ekstrakcione tehnike za pripremu i prečišćavanje biološkog materijala kao i ispitivanje lekova i njihovih metabolita. U razvoju i validaciji metoda za farmaceutsku analizu koristi se hemometrijski pristup, odnosno eksperimentalni dizajn i metodologija višekriterijumske optimizacije. U novije vreme naučnoistraživački interes je okrenut ispitivanju kvantitativnog odnosa između strukture i retencionog ponašanja grupe jedinjenja u hromatografskim sistemima (QSRRs). Na osnovu definisanih molekulskih deskriptora i hromatografskih parametara vrši se razdvajanje veoma složenih smeša, predviđaju se retencije analita za cele klase jedinjenja, kao i razjašnjavanje molekulskih mehanizama retencije u hromatografiji. Ovakvo kompleksno modelovanje ponašanja velikog broja jedinjenja, vršeno je uz pomoć veštačkih neuronskih mreža, kompjuterske tehnike koja ima sposobnost »učenja« budući da predstavlja simulaciju neurološke aktivnosti mozga.

Objavila je ukupno 53 rada i saopštenja. Od toga 2 rada u domaćem časopisu (kategorije M52) i 19 radova u međunarodnim časopisima (od toga 6 radova u časopisima kategorije M21 i 13 radova u časopisima M23 kategorije). Učestvovala je sa 9 saopštenja na domaćim i 23 saopštenjem na naučnim skupovima u inostranstvu.

  • Ljiljana Živanović, Ana Ličanski, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Application of Experimental Design in Optimization of Solid Phase Extraction of Mycophenolic Acid and Mycophenolic Acid Glucuronide from Human Urine and Plasma and SPE-RP-HPLC method validation, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2008; 47: 575-585.
  • Biljana Jocić, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić, Milka Jadranin, Vlatka Vajs. Study of forced degradation behavior of Eletriptan hydrobromide by LC and LC–MS and development of stability-indicating method. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 622-629.
  • Ana Protić, Ljiljana Živanović, Mira Zečević, Biljana Jocić. Development of Liquid Chromatographic Method for Simultaneous Determination of Mycophenolate Mofetil and Its Degradation Product Mycophenolic Acid in dosage form. Journal of Chromatographic Science 2009; 47: 149-155.
  • Ljiljana Živanović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Jocić, Mirjana Kostić. Multicriteria optimization methodology in development of HPLC separation of Mycophenolic acid and Mycophenolic acid glucuronide in human urine and plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2009; 50: 640-648.
  • Ana Protić, Ljiljana Živanović, Marina Radišić, Mila Laušević. Impurity profiling of Mycophenolate mofetil with the assisstance of desirability function in method development. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2011; 34: 1014-1035.
  • Svetlana Milovanović, Biljana Otašević, Mira Zečević, Ljiljana Živanović, Ana Protić. Development and validation of reversed phase high performance liquid chromatographic method for determination of moxonidine in presence of it's impurities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2012; 59: 151-156.
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Ljiljana Živanović. Quantitative structure–retention relationships of azole antifungal agents in reversed-phase high performance liquid chromatography. Talanta 2012; 100: 329-337.
  • Marija Malesevic, Ljiljana Zivanovic, Ana Protic, Marina Radisic, Mila Lausevic, Zarko Jovic, Mira Zecevic. Stress Degradation Studies on Zolpidem Tartrate Using LC–DAD and LC–MS Methods. Acta Chromtographica, 2014, 26 (1), 81–96.
  • Zarko Jovic, Ljiljana Zivanovic, Ana Protic, Marina Radisic, Mila Lausevic, Marija Malesevic, Mira Zecevic. Forced Degradation Study of Torasemide: Characterization of its degradation products. Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies 2013; 36: 2082–2094.
  • Jelena Golubović, Ana Protić, Mira Zečević, Biljana Otašević, Quantitative structure retention relationship modeling in liquid chromatography method for separation of candesartan cilexetil and its degradation products, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2015, 140: 92–101.