Dr sc. Slavica Blagojević

Dr sc. Slavica Blagojević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B004
Telefon: +381 11 3951-286
Fax: +381 11 3972-840
Email: slavica.blagojevic@pharmacy.bg.ac.rs 
 
CV


Dr Slavica Blagojević diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Magistarsku tezu „Aktivaciona energija Belousov−Žabotinski oscilatorne reakcije u različitim ustaljenim stanjima sistema” odbranila je 2000. godine na Fakultetu za fizičku hemiju. Doktorsku disertaciju „Modeliranje uticaja malonske kiseline na evoluciju Belousov−Žabotinski oscilatorne reakcije” odbranila je 2009. godine na Fakultetu za fizičku hemiju.

U zvanje docenta za naučnu oblast Fizička hemija na Farmaceutskom fakultetu izabrana je 2011. godine. Učestvuje u izvođenju teorijske nastave na integrisanim akademskim studijama iz predmeta Fizička hemija na oba studijska programa i doktorskim akademskim studijama iz predmeta Instrumentalne metode. Učestvuje u realizaciji praktične nastave na integrisanim akademskim studijama iz predmeta Fizička hemija, Instrumentalne metode i Koloidna hemija na oba studijska programa. Bila je mentor i član komisije za odbranu preko 60 diplomskih radova, mentor studentskih radova i mentor master rada odbranjenog na Fakultetu za fizičku hemiju. Koautor je Praktikuma iz fizičke hemije za studente Farmaceutskog fakulteta.

Dr Slavica Blagojević je kao saradnik učestvovala u realizaciji četiri naučna‒istraživačka projekta. Od 2011. učestvuje kao saradnik na projektu P172015‒Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od 2013. godine učestvuje kao saradnik na evropskom projektu u okviru programa COST (Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems - Chemistry and Molecular Sciences and Technologies, COST Action CM1304. Objavila je 59 naučnih radova i saopštenja, od kojih 19 u vodećim međunarodnim i međunarodnim časopisima, a 3 u domaćim časopisima. Na naučnim skupovima učestvovala je sa 37 saopštenja (33 na međunarodnim skupovima i 4 na skupovima nacionalnog značaja).

Recenzent je međunarodnog časopisa i radova za International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. Učestvovala je u izradi Kataloga opreme Farmaceutskog fakulteta. Od 2013. godine je član Komisije za izdavačku delatnost Farmaceutskog fakulteta. Član je Društva fizikohemičara Srbije.

Istraživački interes obuhvata eksperimentalnu analizu nelinearnih neravnotežnih hemijskih sistema i njihovu primenu za određivanje mikrokoličina različitih analita (farmaceutski dozirani oblici i biološke tečnosti), modeliranje oscilatornih reakcija, kinetiku složenih oscilatornih sistema, kao i određivanje i ispitivanje kompleksa flavonoida.

Dobitnik je nagrada iz fonda „Sestre Bulajić” za najbolji diplomski rad odbranjen školske 1994/1995. godine na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu

  • Pejić N., Blagojević S., Sarap N., Maksimović J., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj.: Perturbations of the Dushman Reaction with Piroxicam: Experimental and Model Calculations. Helvetica Chimica Acta, (2014), 97(1): 47-55.
  • Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Blagojević St., Kolar-Anić Lj.: Numerical evidence of complex nonlinear phenomena of the Belousov−Zhabotinsky oscillatory reaction under batch conditions. Russ. J. Phys. Chem. A, (2013), (87)13: 2140−2145.
  • Blagojevic S., Blagojević St., Pejić N., Begović B., Gajinov S.: Quality and safety of some commercial spices brands. Acta Period. Technol., (2013), 44: 1−9.
  • Pejić N., Maksimović J., Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Kolar-Anić Lj.: Kinetic analytical method for determination of uric acid in human urine using analyte pulse perturbation technique. J. Braz. Chem. Soc., (2012), 23(8): 1450−1459.
  • Blagojević S., Anić S., Čupić Ž.: Influence of most important radicals on the numerically simulated Belousov−Zhabotinsky oscillatory reaction under batch conditions. Russ. J. Phys. Chem. A, (2011), 85(13): 2274−2278.
  • Blagojević S., Anić S., Čupić Ž., Pejić N., Kolar-Anić Lj.: Malonic acid concentration as a control parameter in the kinetic analysis of the Belousov-Zhabotinsky reaction under batch conditions. Phys. Chem. Chem. Phys., (2008), 10(44): 6658-6664.
  • Pejić N., Blagojević S., Vukelić, J., Kolar-Anić Lj., Anić S.: Analyte Pulse Perturbation Technique for the Determination of 6-O Acetylmorphine in Seized Street Drug Samples. B. Chem. Soc. Jpn., (2007), 80(10): 1942-1948.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Kolar-Anić Lj.: Determination of Ascorbic Acid in Pharmaceutical Dosage Forms and Urine by Means of an Oscillatory Reaction System Using the Pulse Perturbation Technique. Anal. Bioanal. Chem., (2007), 389(6): 2009-2017.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević, V., Mijatović M., Ćirić J., Marković Z., Marković S., Kolar-Anić Lj.: Kinetic determination of morphine by means of Bray-Liebhafsky oscillatory reaction system using analyte pulse perturbation technique. Anal. Chim. Acta, (2007), 582(2): 367-374.
  • Pejić N., Blagojević S., Anić S., Vukojević V., Kolar-Anić Lj.: Microquantitative Determination of Hesperidin by Pulse Perturbation of the Oscillatory Reaction System. Anal. Bioanal. Chem., (2005), 381: 775-780.