Dr sc. Ljiljana Đekić

Dr sc. Ljiljana Đekić

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B307
Telefon: +381 11 3951-359
Fax: +381 11 3972-840
Email: ljiljanadjek@gmail.com

CV


Dr Ljiljana Đekić, vanredni profesor, je diplomirala (1998.), magistrirala (2004.) i doktorirala (2011.) na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu. Specijalizaciju zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika – studijski program Farmaceutska tehnologija na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu završila je 2013. godine. Angažovana je na Univerzitetu u Beogradu – Farmaceutskom fakultetu kao: saradnik u praktičnoj nastavi na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju za predmet Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom (1998.), asistent-pripravnik(2001.) i asistent (2004.) za predmete Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom i Osnovi industrijskefarmacije i kozmetologije, docent (2012.) i vanredni profesor (2017.) za užu naučnu oblast Farmaceutska tehnologija. U periodu od školske 2001/2002. do 2005/2006. godine bila je angažovana i u izvođenju praktične nastave iz Farmaceutske tehnologije sa biofarmacijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci (studijski program Farmacija), Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Dr Ljiljana Đekić na Farmaceutskom fakultetu učestvuje u realizaciji nastave na: Integrisanim akademskim studijama – studijski program Farmacija; Specijalističkim akademskim studijama – studijski program Kozmetologija; Specijalizaciji zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika – studijski program Farmaceutska tehnologija; Doktorskim akademskim studijama – studijski program (modul) Farmaceutska tehnologija; Doktorskim akademskim studijama – studijski program (modul) Kozmetologija.

Istraživački interes Dr Ljiljane Đekić je razvoj savremenih farmaceutskih oblika koji se zasnivaju na strategijama mikroinkapsulacije i nanoinkapsulacije aktivnih supstanci za različite puteve primene.

Bila je saradnik na projektu Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture/osobina i aktivnosti, fizičkohemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci (br. 142071) (2006-2010.)  koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije. Saradnik je na dva tekuća nacionalna projekta koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

1) Razvoj proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju željeno oslobađanje lekovitih supstanci iz čvrstih farmaceutskih oblika (TR 34007) (od 2010.) (nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet),

2) Razvoj novih inkapsulacionih i enzimskih tehnologija za proizvodnju biokatalizatora i biološki aktivnih komponenata hrane u cilju povećanja njene konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti (III 46010) (od 2010.) (nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu - Tehnološko-metalurški fakultet; nosilac potprojekta: Univerzitet u Novom Sadu - Tehnološki fakultet).

 Dr Ljiljana Đekić je autor ili koautor: 10 poglavlja u monografiji međunarodnog značaja, 19 radova u međunarodnom časopisima, 10 radova u nacionalnim časopisima, 62 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Objavila je jednu monografiju nacionalnog značaja i patent na nacionalnom nivou. Koautor je 7 pomoćnih udžbenika.(Publikacije)

Član je Saveza Farmaceutskih Udruženja Srbije (SFUS).


  • Djekic L, Primorac M. Percutaneous Penetration Enhancement Potential of Microemulsion-Based Organogels. In: Percutaneous Penetration Enhancers. Chemical Methods in Penetration Enhancement. Nanocarriers. Nina Dragicevic, Howard I. Maibach (Eds), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2016, pp. 263-282. (DOI 10.1007/978-3-662-47862-2_17) (ISBN 978-3-662-47861-5)
  • Djekic L. Liposomes: Properties and Therapeutic Applications. In: Novel Approaches for Drug Delivery. Raj K. Keservani, Anil K. Sharma, Rajesh Kumar Kesharwani (Eds). IGI Global, Hershey 2016, pp. 27-51 (DOI: 10.4018/978-1-5225-0751-2.ch002) (In press)
  • Djekic L, Martinovic M, Primorac M. Microemulsion Hydrogels – Properties and Current Applications in Drug Delivery. In: Microemulsions: Systems, Properties and Applications. In: Torres T (Ed), Nova Science Publishers, Hauppauge, 2016, (Chapter 1). (ISBN: 978-1-63485-890-8) (In production)
  • Djekic L, Martinovic M, Stepanović-Petrović R, Micov A, Tomić M, Primorac M. Formulation of hydrogel-thickened nonionic microemulsions with enhanced percutaneous delivery of ibuprofen assessed in vivo in rats. European Journal of Pharmaceutical Sciences, In Press, Corrected Proof, Available online 6 May 2016 (DOI: 10.1016/j.ejps.2016.05.005)
  • Djekic L, Krajišnik D, Micic Z, Čalija B. Formulation and physicochemical characterization of hydrogels with 18ß-glycyrrhetinic acid/phospholipid complex phytosomes. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 2016, 35, 81-90.
  • Janković J, Djekic L, Dobričić V, Primorac M. Evaluation of critical formulation parameters in design and differentiation of self-microemulsifying drug delivery systems (SMEDDSs) for oral delivery of aciclovir. International Journal of Pharmaceutics, 2016, 497(1-2), 301-311.
  • Djekic L, Martinovic M, Stepanović-Petrović R, Tomić M, Micov A, Primorac M. Design of Block Copolymer Costabilized Nonionic Microemulsions and Their In Vitro and In Vivo Assessment as Carriers for Sustained Regional Delivery of Ibuprofen via Topical Administration. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015, 104(8), 2501-2512.
  • Djekic L, Krajisnik D, Martinovic M, Djordjevic D, Primorac M. Characterization of gelation process and drug release profile of thermosensitive liquid lecithin/poloxamer 407 based gels as carriers for percutaneous delivery of ibuprofen. International Journal of Pharmaceutics, 2015, 490(1-2), 180-189.
  • Đekić Lj. Nanoinkapsulacija - primena i značaj u isporuci aktivnih supstanci. Naučna monografija. Zadužbina Andrejević, Beograd, 2014 (ISBN 978-86-525-0171-7)
  • Đekić Lj, Čalija B, Vuleta G. Izrada magistralnih i galenskih lekova – propisi i standardi. Arhiv za farmaciju, 2013, 63, 443-469.