Dr sc. Lada Živković

Dr sc. Lada Živković

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za patobiologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B303
Telefon: +381 11 3951-349
Fax: +381 11 3972-840
Email: lada@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Lada Živković, rođena 19. decembra 1970. godine u Beogradu, gde je završila OOŠ „Vladislav Ribnikar” i matematičku gimnaziju „Veljko Vlahović”. Upisala je fakultet Molekularna biologija i fiziologija Univerzita u Beogradu školske 1990/1991. godine, a diplomirala je 1996. godine sa prosekom 8,2. Tokom studija obavila je studensku praksu u Laboratoriji za molekularnu citogenetiku kod Prof. dr Pata Heslopa-Harrison u Institutu „John Innes” Norič, Velika Britanija. Na završnoj godini studija, Lada Živković je dobila dvomesečnu stipendiju (The Training and Work Experience Scheme) za eksperimentalni deo diplomskog rada koji je rađen u Horticulture Research Institute u Kentu u Velikoj Britaniji pod rukovodstvom dr Kenetha Tobutta. Diplomski rad pod naslovom „Uticaj načina ekstrakcije na količinu i čistoću biljne DNK” je odbranila sa ocenom 10 pod mentorstvom Akademika Prof. dr Dragoslava Marinkovića.

Odmah po završetku redovnih studija je upisala poslediplomske studije na grupi za Genetiku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1996/97.

Kao saradnik je radila na Poljoprivrednom fakultetu na Katedri za genetiku i oplemenjivanje biljaka (1996-1997). Tokom 1997. godine Lada Živković je dobila stipendiju Grčke Vlade i završila poslediplomski kurs „Plant Biotechnology and Application” u Mediteranskom centru za poslediplomske studije u Hanji na Kritu. Takođe je završila 1998. godine dvonedeljni kurs „Molecular and Biotechnological Aspect of Sexual Reproduction in Higher Plants” pod pokroviteljstvom UNESCO-a koji je održan u Martonvašaru u Mađarskoj.

Od septembra 2000. godine se zaposlila kao asistent pripravnik na predmetu Biologija sa humanom genetikom na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Magistarsku tezu pod nazivom „Citogenetička analiza prevremene segregacije centromera kod obolelih od Alchajmerove bolesti“ odbranila je jula 2004. godine na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, pod mentrostvom Prof. dr Biljane Potparević.

Akademsko zvanje doktora bioloških nauka, Lada Živković stekla je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu nakon odbranjene doktorske disertacije pod naslovom „Genomska nestabilnost kod osoba obolelih od Alchajmerove bolesti“ 15.10.2010. godine, pod mentrostvom Prof. dr Biljane Potparević i Akademika Prof. dr Marka Anđelkovića, nakon čega je izabrana u zvanje docenta. Učestvuje u realizaciji nastave u okviru predmeta Biologija sa humanom gentikom i izbornih predmeta Osnovi molekularne genetike i Osnovi biotehnologije na Farmaceutskom fakultetu.

Od 2001. godine, kao saradnik, Lada Živković učestvuje u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Trenutno je angažovana na bilateralnom projektu između Farmaceutskog fakulteta i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ankoni-Republika Italija.

Koautor je "Praktikuma iz biologije sa humanom genetikom" za studente Farmaceutskog fakulteta.

Oblast istrazivanja je uticaj centromera i centromernih proteina na Alchajmerovu bolest, genetika starenja i genotoksikologija.

Član je Društva genetičara Srbije, Društva za borbu protiv Alchajmerove bolesti.

Najznačajniji radovi mogu da se nađu u bazi podataka “PubMed”, na adresi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/

  • Zivković L, Spremo-Potparević B, Siedlak SL, Perry G, Plećaš-Solarović B, Milićević Z, Bajić VP. DNA Damage in Alzheimer Disease Lymphocytes and Its Relation to Premature Centromere Division. Neurodegener Dis. 2013;12(3):156-63.
  • L. Zivkovic , B. S. Potparevic , Bosiljka Plecas-Solarevic, Ninoslav Djelic, Gordana Ocic, Predrag Smiljkovic, Sandra Siedlak, M. A.Smith and Vladan Bajic. 2010. Premature Centromere Division of Metaphase Chromosomes in Peripheral Blood Limphocytes of Alzheimer’s Disease Patients: Relation to Gender and Age. J Geront A Biol Med Sci, J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 65A(12):1269–1274.
  • L. Zivkovic, B. Spremo-Potparevic, N. Djelic and V.Bajic, 2006: Analysis of premature centromere division (PCD) of the chromosome 18 in peripheral blood lymphocytes of Alzheimer’s disease patients. Mechanism of Ageing and Development, 127:892-896.
  • Biljana Spremo-Potparević, Lada Živković, Ninoslav Djelić and Vladan Bajić, 2008. Premature centromere division (PCD) of the X chromosome of cerebral cortex cells in Alzheimer disease patients. Journal of Neurochemistry, 106 (5):2218-23
  • Spremo-Potparevic B, Zivkovic L, Djelic N and Bajic V., 2004. Analysis of premature centromere division (PCD) of the X chromosome in Alzheimer patients through the cell cycle. Journal of Exper. Gerontology 39 : 849-854.
  • Zivkovic Lada P, Djelic Ninoslav J, Bajic Vladan P, Bogavac-Stanojevic Natasa, Zukovec Dijana, Cabarkapa Andrea, Spremo-Potparevic Biljana. Evaluation of DNA Damage in the Lymphocytes of Young, Elderly and Alzheimer'S Disease Patients Treated with Beta-Estradiol in the Comet Assay . JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY, (2013), vol. 32 br. 3, str. 238-244
  • Zivkovic Lada P, Bajic Vladan P, Zukovec Dijana, Cabarkapa Andrea, Spremo-Potparevic Biljana. Alterations of Acrocentric Chromosomes in Peripheral Blood Lymphocytes in Patients with Alzheimer'S Disease (Article) ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, (2013), vol. 65 br. 2, str. 439-445.
  • Cabarkapa A, Zivković L, Zukovec D, Djelić N, Bajić V, Dekanski D, Spremo-Potparević B.Protective effect of dry olive leaf extract in adrenaline induced DNA damage evaluated using in vitro comet assay with human peripheral leukocytes. Toxicol In Vitro. 2014.
  • Bajić VP, Su B, Lee HG, Kudo W, Siedlak SL, Zivković L, Spremo-Potparević B, Djelic N, Milicevic Z, Singh AK, Fahmy LM, Wang X, Smith MA, Zhu X. 2011. Mislocalization of CDK11/PITSLRE, a regulator of the G2/M phase of the cell cycle, in Alzheimer disease. Cell Mol Biol Lett. 16(3):359-72
  • Bajic, V., Siedlak, S., Zivkovic, L., Spremo-Potparevic, B., Gemma Casadeus and Smith MA. 2009. The X-chromosome instability phenotype in Alzheimer’s disease: A clinical sign of accelerating aging? Medical Hypothesis,73(6):917-20