Dr sc. Katarina Vučićević

Dr sc. Katarina Vučićević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: kacav@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr sc. Katarina Vučićević, rođena 1977. godine, je diplomirala 2002. godine na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu. Doktorsku disertaciju iz oblasti farmakokinetike pod naslovom Populacioni farmakokinetički pristup ispitivanju faktora varijabilnosti karbamazepina i valproinske kiseline u terapiji bolesnika sa epilepsijom je odbranila 2010. godine na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Branislave Miljković. Završila je poslediplomsku akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita 2008. godine, a 2013. godine je upisala zdravstvenu specijalizaciju iz Kliničke farmacije na Farmaceutskom fakultetu, Beograd. Dobitnik je nagrade na osnovu visokih akademskih rezultata postignutih tokom studija u 2000. godini. Bila je stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije kao mladi istraživač 2003, a u 2008. godini je nagrađena za naučno-istraživački rad na poslediplomskim studijama na Farmaceutskom fakultetu.

Radi usavršavanja u oblasti populacione farmakokinetičke analize boravila je tokom 2006. godine na Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija zahvaljujući stipendiji CMEPIUS (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Programmes for Education and Training) i Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i tehnologije Republike Slovenije. U maju 2010. godine pohađala je kurs Clinical Trial Safety organizatora International Society of Pharmacovigilance. Završila je kratak kurs obuke Population Modeling in Pharmacokinetic/Pharmacodynamic using ADAPT5 Software u septembru 2011. u Lajpcig, Nemačka, u organizaciji University of Southern California, Biomedical Simulations Resource. U okviru evropskog projekta TEMPUS „PQPharm“, čiji je nosilac bio Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet boravila je na University College, London sa ciljem usavršavanja u oblasti kliničke farmacije u periodu 2010-2013. U septembru 2013. završila kurs Absorption: Predicting oral drug bioavailability and its’ inter‐individual variability: Interplay between formulation, drug permeability and metabolism using the Simcyp Advanced Dissolution, Absorption and Metabolism (ADAM) model“ Atina, Grčka, organizatora Simcyp, Certara.

Od oktobra 2003. godine radi na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju najpre kao saradnik, zatim kao asistent i od aprila 2012. godine kao docent. Uključena je u organizaciju i izvođenje nastave iz predmeta Farmakokinetika, Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike i Klinička farmacija programa dodiplomskih i integrisanih akademskih studija na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Bila je mentor i član komisija za izradu i odbranu većeg broja završnih radova. Učestvovala je kao predavač ili moderator u vannastavnim studentskim aktivnostima u okviru projekata Twin Slovenia-Serbia, Farmakoterapijski pristup i bila je mentor studentskih naučnoistraživačkih radova iz oblasti farmakokinetike. Učestvuje u realizaciji nastave akademske specijalizacije Farmaceutska zdravstvena zaštita na Farmaceutskom fakultetu i Farmaceutska medicina na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Učestvuje u nastavi doktorskih studija na Farmaceutskom fakultetu (modul Farmakokinetika i klinička farmacija) i Medicinskom fakultetu (modul Medicinska farmakologija) u Beogradu. Bila je predavač i moderator na više od 7 kurseva kontinuirane edukacije za farmaceute i lekare.

Od aprila 2003. godine je uključena u projekat Ministarstva nauke Republike Srbije Eksperimentalna i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizma dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu. Osnov naučno-istraživačkog rada dr sc. Katarine Vučićević je modelovanje i simulacije farmakokinetičkih podataka, populaciona analiza, klinička farmakokinetika antiepileptika i proučavanje interakcija ispitivanih lekova. Iz ovih oblasti je objavila ukupno 64 rada i saopštenja.

Jezici: engleski, ruski, grčki

  • Jovanović M, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Vučićević K, Miljković B. Population pharmacokinetics of topiramate in adult patients with epilepsy using nonlinear mixed-effects modelling. Eur J Pharm Sci 2013; 50: 282-9.
  • Ležaić V, Petković N, Marić I, Miljković B, Vučićević K, Simić-Ogrizović S, Pejović V, Djukanović Lj. The pharmacokinetics of recombinant human erythropoietin in Balkan endemic nephropathy patients. Nefrologia 2013; 33: 478-85.
  • Vučićević K, Miljković B, Vezmar Kovačević S, Todorović Z, Prostran M. Clinical Pharmacokinetic Characteristics of Novel Antiepileptic Drugs. In: Seizures and Antiepileptic Drugs. Editors: Willard Hosten and Aleph Burtsev. Nova Science Publishers, New York, 2012. p. 83-98.
  • Brzaković B, Vezmar Kovačević S, Vučićević K, Miljković B, Martinović Ž, Pokrajac M, Prostran M. Impact of age, weight, and concomitant treatment on lamotrigine pharmacokinetics. J Clin Pharm Ther 2012; 37: 693-7.
  • Kocić I, Homšek I, Dačević M, Grbić S, Parojčić J, Vučićević K, Prostran M, Miljković B. A Case Study on the In Silico Absorption Simulations of Levothyroxine Sodium Immediate-Release Tablets. Biopharm Drug Dispos 2012; 33(3):146-59.
  • Vučićević K, Miljković B, Vezmar Kovačević S, Todorović Z, Prostran M, Grabnar I. Population Pharmacokinetic Analysis of Therapeutic Drug Monitoring Data in Optimizing Pharmacotherapy of Antiepileptic Drugs. In: Novel treatment of epilepsy. Edited by Humberto Foyaca-Sibat. 2011. pages: 95-110. Published by InTech Rijeka, Croatia.
  • Vučićević K, Miljković B, Rakonjac Z, Janković B, Prostran M. Određivanje serumske koncentracije aminoglikozidnih antibiotika u cilju individualizacije terapije kod novorođenčadi. u Zdravković D, urednik. Problemi u pedijatriji 2011. Zavod za udžbenike, Beograd, 2012; 32:73-88.
  • Miljković B, Vučićević K. Studije biološke ekvivalentnosti. Pharmaca Serbica 2011; 3: 3-10.
  • Vučićević K, Miljković B, Pokrajac M, Prostran M, Martinović Ž, Grabnar I. The influence of drug-drug interaction and patients’ characteristics on valproic acid's clearance in adults with epilepsy using nonlinear mixed effects modeling. Eur J Pharm Sci 2009; 38: 512-8.
  • Vučićević K, Miljković B, Veličković R, Pokrajac M, Mrhar A, Grabnar I. Population pharmacokinetic model of carbamazepine derived from routine therapeutic drug monitoring data. Ther Drug Monit 2007; 29: 781-8.

Save

Save