Dr sc. Jadranka Odović

Dr sc. Jadranka Odović

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za analitičku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 
Telefon: +381 11 3951-234
Fax: +381 11 3972-840
Email: jodovic@pharmacy.bg.ac.rs
Jadranka Odović je diplomirala 1994. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1999. i doktorirala 2007. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu.

Dr Jadranka Odović učestvuje u realizaciji praktične nastave diplomskih akademskih studija u zvanju asistenta u Institutu za Analitičku hemiju.

Od 1996. godine, kao saradnik, dr Jadranka Odović učestvuje u projektima Ministarstva nauke, tehnologije i razvoja, Republike Srbije, kao i u tekućem projektu (2005 – 2010g. 142062 Hemijski fakultet “Sinteza, analiza i aktivnost novih organskih polidentatnih liganada i njihovih kompleksa sa d-metalima”).

Objavila je ukupno 28 radova i saopštenja.

Istraživački interes: Analitička hemija, proučavanje karakteristika biološki aktivnih supstanci, njihova kvalitativna i kvantitativna analiza primenom različitih metoda.

Jezici: engleski