Dr sc. Dragana Vasiljević

Dr sc. Dragana Vasiljević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B309
Telefon: +381 11 3951-366
Fax: +381 11 3972-840
Email: vasilj@pharmacy.bg.ac.rs
Dragana Vasiljević diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1986. godine. Na istom fakultetu je 1992. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom Formulacija i ispitivanje višestrukih emulzija V/U/V tipa za primenu u dermofarmaciji, koja je nagrađena godišnjom nagradom Kompanije ICN Galenike.

Zaposlena je kao asistent u Institutu za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Dragana Vasiljević učestvuje u izvođenju praktične nastave iz predmeta Farmaceutska tehnologija sa biofarmacijom i Osnovi industrijske farmacije i kozmetologije. Takođe, učestvuje i u izvođenju praktične nastave na specijalističkim studijama iz Farmaceutske tehnologije i Kozmetologije.

Dragana Vasiljević je autor ili koautor 88 radova i saopštenja (14 radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima, 6 u nacionalnom časopisu, 68 saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima).

Koautor je Priručnika iz kozmetologije (Nauka, Beograd, 2007.)

Istraživački interes: Formulacija, izrada i ispitivanja lekovitih preparata za primenu na koži; formulacija, izrada i ispitivanja kozmetičkih proizvoda.

Jezici: Nemački, engleski