Dr sc. Dragana Lakić

Dr sc. Dragana Lakić

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: Kancelarija centra za razvoj farmaceutske prakse
Telefon: +381 11 3951-206
Fax: +381 11 3972-840
Email: dlakic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dragana Lakić diplomirala je juna 2002. godine na Farmaceutskom fakultetu – Univerziteta u Beogradu. U jesen 2010. godine je završila akademske specijalističke studije Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Aprila 2012. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Pharmacoeconomics of cardiovascular disease.

Obavezan pripravnički staža je obavila u privatnoj javnoj apoteci odmah nakon završetka osnovnih studija. U toku 2002. i 2003. godine je radila kao stručni saradnik u Zavodu za farmaceutsku hemiju i analitiku lekova Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a potom kao odgovoran farmaceut u javnoj apoteci. Od januara 2004. godine do odlaska u Sloveniju 2005. godine, radila je u Eli Liily (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd kao farmaceutski predstavnik. Od oktobra 2006. zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo, prvo u zvanju stručnog saradnika, a potom (od 2007. godine) i asistenta. Januara 2013. godine je izabrana u zvanje docent za užu naučnu oblast farmaceutska praksa na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo.

Dr Dragana Lakić učestvuje u izvođenju dodiplomske i poslediplomske nastave koje se organizuju na Farmaceutskom fakultetu.

Do 2008. godine učestvuje, kao istraživač, u dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (osnovna istraživanja iz oblasti medicine). Do sada je objavila preko 35 naučnih radova i saopštenja (8 radova objavljenih u međunarodnim časopisima, 2 u nacionalnim časopisima i 4 usmena predavanja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu). Koautor je tri udžbenika za studente Farmaceutskog fakulteta. Dr Dragana Lakić je bila mentor i član komisije za odbranu više diplomskih, studentskih naučno-istraživačkih radova i specijalističkih radova. Učestvovala je kao predavač u brojnim kursevima i seminarima kontinuirane edukacije namenjenih farmaceutima, lekarima i drugim zdravstvenim radnicima.

Od 2008. godine je član Komisije za farmakoekonomiju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Istraživački interes: farmakoekonomija i istraživanja farmaceutske prakse.

Jezici: engleski, slovenački.

  • Lakić D, Tasić Lj, Kos M. Economic burden of cardiovascular diseases in Serbia. Vojnosanit Pregl 2014; 71 (2): accepted
  • Kamusheva M, Georgieva S, Lakic D, Mitov K, Savova A, Stoimenova A, Petrova G. A health-related quality of life and pharmacotherapy costs - study for patients with cystic fybrosis, Gaucher disease and chronic myeloid leukemia in Bulgaria. Biotechnol. & Biotechnol. Eq 2013; 27(3): 3896-900.
  • Odalović M, Lakić D, Tadić I, Tasić Lj, Petrova G. How much do we pay for Caesarean section – a pilot study in Serbia. Acta Chir Iugosl 2013; 60(1): 47-51.
  • Bogavac-Stanojevic N, Dopsaj V, Jelic-Ivanovic Z, Lakić D, Vasić D, Petrova G. Economic evaluation of different screening alternatives for patients with clinically suspected acute deep vein thrombosis. Biochemia Medica 2013; 23 (1): 96-106.
  • Lakić D, Tasić Lj, Kos M, Petrova G, Stoimenova A, Krajnović D. Pharmacy network and access to medicines in selected eastern European countries: comparative analysis. Croat Med J 2012; 53: 53-9.
  • Georgieva S, Kamusheva M, Lakic D, Mitov K, Savova A, Petrova G. The health related quality of life for kidney transplant patients in Bulgaria – a pilot study. Biotechnol Biotec Eq 2012; 26(3): 3062-5.
  • Lakic D, Petrova G, Bogavac-Stanojevic N, Jelic-Ivanovic Z, Kos M. The cost-effectiveness of hypertension pharmacotherapy in Serbia: A Markov Model. Biotechnol Biotec Eq 2012; 26(3): 3066-72.
  • Lakic D, Petrova G, Bogavac-Stanojevic N, Jelic-Ivanovic Z. Impact of discounting in pharmacoeconomic modeling. A case study. Biotechnol Biotec Eq 2011; 25(3): 2555-8.
  • Dragana Lakic, Nataša Bogavac-Stanojevic, Zorana Jelic-Ivanovic, Jelena Kotur-Stevuljevic, Slavica Spasic, Mitja Kos. A Multimarker Approach for the Prediction of Coronary Artery Disease: Cost-Effectiveness Analysis. Value in Health 2010; 13(6): 770-7.
  • Vesna Andrić, Dragana Lakić, Guenka Petrova. Farmakoterapija arterijske hipertenzije u ambulantnim uslovima: troškovi na godišnjem nivou na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Arh Farm 2009; 59(1): 13-26.