Dr sc. Zoran Maksimović

Dr sc. Tatjana Kundaković

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-321
Email: zmaksim1@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Dr sc. pharm Zoran Maksimović, redovni profesor, diplomirao je 1994., magistrirao 1998., a doktorirao 2004. god. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Katedri za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta zaposlen je od 1994. god. U zvanje docenta izabran 2005. godine, vanrednog profesora 2009, a redovnog 2020.

Ostvario dva studijska boravka u inostranstvu: 2000. godine u Laboratoriji za tečnu hromatografiju i masenu spektrometriju Odeljenja za farmakognoziju i medicinsku hemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Ilinoisa u Čikagu (SAD), i 2001. godine, u Institutu za farmakognoziju Fakulteta farmaceutskih nauka Zdravstvenog centra Univerziteta u Pekingu (NR Kina).

Objavio je 72 naučna i stručna rada u inostranim i nacionalnim časopisima i više od 70 naučnih i stručnih radova u formi sažetka na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Autor je jedne publikacije i tri poglavlja u naučnim monografijama, od čega jedno poglavlje u monografiji objavljenoj u inostranstvu, kao i dva tehnička rešenja. Recenzent je u većem broju inostranih i nacionalnih časopisa.

Mentor na četiri odbranjene doktorske disertacije i više od 50 završnih radova. Od osnivanja uključen u rad Centra za naučnoistraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu (CNIRS) kao rukovodilac većeg broja istraživačkih radova i akcija.

Oblasti naučnog interesovanja i rada: farmakološka aktivnost lekovitog bilja; aktivnošću vođena izolacija biljnih sastojaka i hemijska karakterizacija izolovanih prirodnih proizvoda; morfološka i anatomska istraživanja biljnih droga korišćenih u tradicionalnoj medicini; ispitivanje hemijskog sastava etarskih ulja.

Član je po pozivu Komisije za stavljanje u promet humanih lekova u okviru ALIMS. Eksterni je ekspert ALIMS i član Farmaceutskog društva Srbije (Sekcija za lekovito bilje). Član je redakcionog odbora časopisa Nacionalna geografija – Srbija.

  • Mudrić J, Arsenijević J, Maksimović Z, Ibrić S, Gopčević K, Đuriš J (2021). Tablet and capsule formulations incorporating high doses of a dry optimized herbal extract: The case of Satureja kitaibelii. Journal of Drug Delivery Science and Technology. Volume 66, December 2021, 102776.
  • Mićović T, Topalović D, Živković L, Spremo-Potparević B, Jakovljević V, Matić S, Popović S, Baskić D, Stešević D, Samardžić S, Stojanović D, Maksimović Z (2021). Antioxidant, Antigenotoxic and Cytotoxic Activity of Essential Oils and Methanol Extracts of Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Nyman (Lamiaceae). Plants. 10(4):711.
  • Krivokapić J, Ivanović J, Djuriš J, Medarević D, Potpara Z, Maksimović Z, Ibrić S (2020). Tableting properties of microcrystalline cellulose obtained from wheat straw measured with a single punch bench top tablet press. Saudi Pharmaceutical Journal. 28(6):710-718.
  • Gopčević, K., Grujić, S., Arsenijević, J., Karadžić, I., Izrael-Živković, L., Maksimović, Z. (2019). Phytochemical Properties of Satureja kitaibelii, Potential Natural Antioxidants: a New Insight. Plant Foods for Human Nutrition. 74(2): 179-184.
  • Arsenijević, J., Drobac, M., Šoštarić, I., Jevđović, R., Živković, J., Ražić, S., Moravčević, Đ., Maksimović, Z. (2019). Comparison of essential oils and hydromethanol extracts of cultivated and wild growing Thymus pannonicus All. Industrial Crops and Products 130: 162‐169.
  • Krstić, M., Maksimović, Z., Ibrić, S., Bakić, T., Prodanović, J., Ražić, S. (2018). Lignocellulosic biomass as a source of microcrystalline cellulose – chemical and technological characterization and future perspectives. Cellulose Chemistry and Technology 52(7-8), 577- 588.
  • Samardžić, S., Arsenijević, J., Božić, D., Milenković, M., Tešević, V., Maksimović, Z. (2018). Antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotective activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench. Journal of Ethnopharmacology 213: 132-137.
  • Ćebović, T., Arsenijević, J., Drobac, M., Živković, J., Šoštarić, I., Maksimović, Z. (2018). Potential use of deodorised water extracts: polyphenol- rich extract of Thymus pannonicus All. as a chemopreventive agent. Journal of Food Science and Technology 55: 560-567.
  • Samardžić, S., Tomić, M., Pecikoza, U., Stepanović-Petrović, R., Maksimović, Z. (2016). Antihyperalgesic activity of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. and Filipendula vulgaris Moench in a rat model of inflammation. Journal of Ethnopharmacology 193: 652–656.
  • Arsenijević, J., Drobac, M., Šoštarić, I., Ražić, S., Milenković, M., Couladis, M., Maksimović, Z. (2016): Bioactivity of herbal tea of Hungarian thyme based on the composition of volatiles and polyphenolics. Industrial Crops and Products 89: 14‐20.