Dr sc. Zoran Maksimović

Dr sc. Zoran Maksimović

Zvanje: Redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-321
Fax: +381 11 3972-840
Email: zoran.maksimovic@pharmacy.bg.ac.rs
Diplomirao 1994, magistrirao 1998, a doktorirao 2004. god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

U Institutu za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta zaposlen od 1994. god. U zvanje asistenta-pripravnika izabran je1994, asistenta 1998, a docenta 2005. god.

Mentor je 19 i član komisija za izradu i odbranu većeg broja diplomskih radova. 
Od 1994. god. učestvovao u 3 naučna projekta Ministarstva nauke Republike Srbije; učestvuje u tekućem projektu (2005 – 2010) br. 143012.

Ostvario dva studijska boravka u inostranstvu: 2000. godine u Laboratoriji za tečnu hromatografiju i masenu spektrometriju Odeljenja za farmakognoziju i medicinsku hemiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Ilinoisa u Čikagu (SAD), u trajanju od mesec dana, i 2001. godine, u Institutu za farmakognoziju Fakulteta farmaceutskih nauka Zdravstvenog centra Univerziteta u Pekingu (NR Kina), u trajanju od šest meseci.

Objavio 23 naučna rada u časopisima međunarodnog značaja, 4 rada u časopisima nacionalnog značaja, i učestvovao sa preko 40 saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor monografije “Kukuruzna svila – Maydis stigma”, štampane u Zadužbini Andrejević (biblioteka Dissertatio). Oblasti naučnog interesovanja i rada: farmakološka aktivnost lekovitog bilja; aktivnošću vođena izolacija biljnih sastojaka i hemijska karakterizacija izolovanih prirodnih proizvoda; morfološka i anatomska istraživanja biljnih droga korišćenih u tradicionalnoj medicini; ispitivanje hemijskog sastava etarskih ulja.

Održao više predavanja po pozivu na naučnim i stručnim skupovima u Srbiji i Republici Srpskoj. Učestvuje u realizaciji kurseva kontinuirane edukacije pri Centru za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta. Bio je u dva mandata član Saveta Farmaceutskog fakulteta. Član Komisije za stavljanje u promet tradicionalnih lekova u okviru ALIMS. Član predsedništva Sekcije za lekovito bilje FDS. Član Society of Medicinal Plant Research (GA) i Association for the Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC).

Rukovodio istraživačkim akcijama studentskog Farmaceutskog istraživačkog društva "Dr Jovan Tucakov: “Ispitivanje antioksidantnog potencijala samonikle flore Golije” (2003) i “Ispitivanje antioksidantnog potencijala samonikle flore Sokolske planine” (2004).

Istraživački interes: Farmakognozija:

  • farmakološka aktivnost lekovitog bilja, aktivnošću vođena izolacija biljnih sastojaka primenom raznih hromatografskih tehnika i hemijska karakterizacija izolovanih prirodnih proizvoda primenom UV, IR, masene i NMR spektorskopije;
  • morfološka i anatomska istraživanja biljnih droga korišćenih u tradicionalnoj medicini, primenom raznih tehnika optičke mikroskopije, fotomikrografije i digitalne fotografije;
  • ispitivanje hemijskog sastava etarskih ulja primenom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom.

Jezici: engleski