Dr sc. Dragana Vujanović

Др сц. Драгана Вујановић

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za toksikologiju akademik Danilo Soldatović
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: objekat A, I sprat, 106
Telefon: +381 11 3951-249
Fax: +381 11 3972-840
Email: dragana.vujanovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, upisala je školske 1980/81 godine. Diplomirala je 1985. godine sa prosečnom ocenom 9.16. Na Institutu za toksikologiju sa analitikom je zaposlena od oktobra 1985. godine. U aprilu 1987. godine je izabrana u zvanje asistenta pripravnika, a u zvanje asistenta, decembra 1993. godine. U zvanje docenta je izabrana 26.11.1999.godine, a u zvanje vandrednog profesora 26.11.2004.godine. 24.12.2009. je reizabrana u zvanje vandrednog profesora. Specijalista toksikološke hemije je postala 27.7.2010.godine.

Nastavni rad:
Dr sci. pharm. Dargana Vujanović učestvuje u izvođenju dodiplomske i poslediplomske nastave predmeta Toksikologija sa analitikom i Kliničko-toksikološke analize Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Od 1999. učestvuje u izvođenju teorijske nastave na katedri za toksikologiju akademik Danilo Soldatović Farmaceutskog fakulteta. Odgovoran je nastavnik za izborni predmet ekotoksikologija. Bila je predavač je na Medicinskom fakultetu – Odsek za farmaciju u Banja Luci, kao i na PMF fakultetu – Odsek za hemiju, u Banja Luci. Takođe učestvuje u izvođenju doktorskih studija na Stomatološkom fakultetu, univerziteta u Beogradu, kao i Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Bila je mentor u oko 45 diplomskih radova iz toksikološke hemije i ekotoksikologije, kao i član komisije za odbranu brojnih diplomskih radova. Bila je član komisije za odbranu tri doktorska rada i jednog magistarskog rada.

Koautor je udžbenika “Osnove zaštite i unapređenja životne sredine” Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici (treće dopunjeno izdanje). Takođe je jedan od koautora “Praktikuma iz toksikološke hemije za profil diplomirani farmaceut i diplomirani farmaceut – biohemičar”. Koautor je udžbenika za doktorske studije na stomatološkom fakultetu -„Stomatološki materijali 2”.

Naučno-istraživački rad:
Magistarsku tezu pod naslovom "Uticaj povećane količine magnezijuma i terapijske koncentracije kalcijum-dinatrijum-EDTA na sadržaj cinka, bakra i olova u kunića" je odbranila 30.05.1993. god, a doktorsku disertaciju “Uticaj magnezijuma i vitamina C na metabolizam olova u kunića” 30. 12. 1998. godine na Farmaceutskom fakultetu. Dr sci. pharm. Dragana Vujanović je do sada objavila 82 rada.

Istraživački interes: Toksikologija metala: mehanizmi toksičnosti (interakcije toksičnih metala i bioelemenata in vivo), mogućnosti lečenja i prevencije intoksikacije teškim metalima. Analiza problema vezanih za ispoljavanje toksičnosti metala u životnoj sredini (naročito polinatori). Analiza termoenergetskog sektora u svetlu zagađenja životne sredine i zakonitosti održivog razvoja (evaluacija stanja, procena uticaja na životnu sredinu, kao i zdravlja ljudi).

Nagrade:

 • Humboltova nagrada za publikovane rezultate sa ekpedicije «Tisa 2001-2002»
 • Ford award (Conservation & Environmental Grants, “Energy – environment, poverty”)(2002)

Jezici: engleski

 • Vujanović Dragana, Lack of home heating by education and household composition (Serbia and Montenegro), in: Environmental health inequalities in Europe. WHO Regional Office for Europe: Assessment report. World Health Organisation, 2012, ISBN 978 92 890 0260 8 (http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/environmental-health-inequalities-in-europe.-assessment-report) – 142.

 • Vujanović Dragana, Assessing and reporting on environmental health inequalities related to lack of heated space and indoor pollution in Serbia and Montenegro, in: Environmental health inequalities in Europe. WHO Regional Office for Europe: Assessment report. World Health Organisation, 2012, ISBN 978 92 890 0260 8 (http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/environmental-health-inequalities-in-europe.-assessment-report) – 164-167.

 • Bulat Zorica,  Đukić-Ćosić Danijela,  Antonijević Biljana,  Bulat Petar,  Vujanović Dragana,  Buha Aleksandra, Matović Vesna, Effect of magnesium supplementation on the distribution patterns of zinc, copper, and magnesium in rabbits exposed to prolonged cadmium intoxication. The Scientific World Journal, 2012, doi: 10.1100/2012/572514.

 • “Stuck in the Past, Energy, Environment and Poverty, Serbia and Montenegro”, UNDP, Belgrade, 2004. ISBN No 86-905231-0-3

 • Soldatović D., Matović V., Vujanović D.,Guiet-BaraM., Durlach J. Metal pollutants and bioelements: retrospective of interactions between magnesium and toxic metals. Magnesium Research, 2002;15(1-2):67-72.

 • Todorović, T., Vujanović, D., (2002): The influence of magnesium on the activity of some enzyimes in condition of subchronic lead poisoning. In: Magnesium Research. 15,3/4, 173 –177.

 • Soldatović D., Matović V., Vujanović D. Prophylactic effect of high magnesium intake in rabbits exposed to prolonged lead intoxication. Magnesium Research 1993; 6:145-8.

 • Soldatović D, Vujanović D, Matović V, Plamenac Z. Compared effects of high oral Mg supplements and of EDTA chelating agent on chronic lead intoxication in rabbits. Magnesium Research 1997; 10 (2):127-33.

 • Soldatović D, Matović V, Vujanović D, Stojanović Z. Contribution to interaction between magnesium and toxic metals: the effect of prolonged cadmium intoxication on magnesium metabolism in rabbits. Magnesium Research 1998; 11,4 283-8.