Dr sc. Svetlana Ibrić

Dr sc. Svetlana IbrićZvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B307
Telefon: +381 11 3951-371
Fax: +381 11 3972-840
Email: svetlana.ibric@pharmacy.bg.ac.rsSvetlana Ibrić je diplomirala 1994. godine; magistirala 1997. godine, a doktorirala 2002. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zdravstvenu specijalizaciju iz farmaceutske tehnologije završila je 2005 godine. Izabrana je u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast farmaceutska tehnologija 2014. godine. U periodu od 2012 - 2018 god. bila je na poziciji Prodekana za nauku i međunarodnu saradnju Farmaceutskog fakulteta.

2017 godine je od strane Evropskog direktorata za kvalitet lekova (EDQM) izabrana za eksperta i šefa radne grupe „Powders WG“ pri Evropskoj farmakopeji. 

Rukovodilac je i osnivač Centra za industrijsku farmaciju (http://cifff.emyspot.com/) koji okuplja članove iz svih farmaceutskih kompanija u Srbiji i regionu, regulatornih tela i univerziteta.

Član je Komisije za stavljanje u promet humanih lekova Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (od 2010 godine do danas) i eksterni ekspert dokumentacije o kvalitetu u sklopu dokumentacije za registraciju leka (od 2006 godine).

Rukovodilac je nacionalnog projekta “Razvoj proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju željeno oslobađanje lekovite stance iz čvrstih farmaceutskih oblika” finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, uz participaciju kompanija Hemofarm a.d. i Galenika a.d.

Rukovodilac je doktorskih studija – modul farmaceutska tehnologija, kao i akademske specijalizacije Industrijska farmacija.

Rukovodila je jednim međunarodnim bilateralnim projektom (period 2013-2014 „Application of machine learning tools in establishing a design space in solid dosage forms development”, bilateralni projekat sa Republikom Nemačkom (koordinator sa nemačke strane: Prof. Dr. Peter Kleinebudde, Heinrich-Heine-University, Duesseldorf)).

Trenutno je član Upravnog odbora dva COST projekta: (a) 2015-2019 Simulation and pharmaceutical technologies for advanced patient-tailored inhaled medicines (SimInhale) - COST Action MP1404 i (b) 2016-2020 European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies - COST Action CA15216.

Bila je mentor 12 odbranjenih doktorskih disertacija.

Istraživački interes je razvoj farmaceutskih oblika sa kontrolisanim oslobađanjem lekovite supstance, primena metoda mašinskog učenja u optimizaciji proizvoda i procesa, primena QbD koncepta u razvoju farmaceutskih proizvoda/procesa. Ostvarila je značajnu međunarodnu saradnju sa istraživačkim timovima Laboratorije za industrijsku farmaciju Farmaceutskog fakulteta u Bazelu (dr Gabriele Betz), Farmaceutskog fakulteta Aristotelovog Univerziteta u Solunu (prof Kyriakos Kachrimanis), , Farmaceutskog fakkulteta Heinrich-Heine Univerziteta u Dizeldorfu (prof Peter Kleinebudde), Farmaceutskog fakulteta u Ljubljani (prof Julijana Kristl) i drugim.

2016 godine je bila predsednik Centralno-evropskog simpozijuma iz farmaceutske tehnologije, koji je održan u Beogradu.

Do sada je objavila preko 200 radova i saopštenja, koautor je preko 10 poglavlja u monografijama međunarodnog značaja. Citirana je 760 puta (bez autocitata), a h-indeks je 16.


  • Kaljević O, Djuris J, Čalija B, Lavrič Z, Kristl J, Ibrić S. Application of miscibility analysis and determination of Soluplus solubility map for development of carvedilol-loaded nanofibers. Int J Pharm 2017; 533(2):445-454.
  • Kovačević J, Ibrić S, Djuriš J, Klainebudde P, Application of the Design of Experiments in Optimization of Drug Layering of Pellets with an Insight into Drug Polymer Interactions. Int J Pharm 2016, 506, 312-319.
  • Medarević Dj, Kachrimanis K, Djurić Z, Ibrić S. Influence of hydrophilic polymers on the complexation of carbamazepine with hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Eur J Pharm Sci. 2015; 78:273-285.
  • Krstić M, Popović M, Dobričić V, Ibrić S. Influence of Solid Drug Delivery System Formulation on Poorly Water-Soluble Drug Dissolution and Permeability. Molecules. 2015; 20:14684-14698.

  • Djokić M, Kachrimanis K, Solomun L, Djuriš J, Vasiljević D, Ibrić S. A study of jet milling and spray drying process for the physicochemical and aerodynamic dispersion properties of amiloride HCl. Powder Technol. 2014; 262:170-176.
  • Aleksić I, Djuriš J, Ibrić S, Parojčić J. An investigation into the usefulness of different empirical modeling techniques for better control of spray-on fluidized bed melt granulation. Int J Pharm. 2015; 496(2):627-635.

  • Djuriš J, Nikolakakis I, Ibrić S, Djurić Z, Kachrimanis K. Preparation of Carbamazepine-Soluplus® solid dispersions by Hot-Melt Extrusion, and prediction of drug-polymer miscibility by thermodynamic model fitting. Eur J Pharm Biopharm. 2013; 84(1):228-237.
  • Milović M, Djuriš J, Djekić L, Vasiljević D, Ibrić S. Characterization and evaluation of solid self-microemulsifying drug delivery systems with porous carriers as systems for improved carbamazepine release. Int J Pharm. 2012; 436(1-2):58-65.

  • Petrović J, Ibrić S, Betz G, Đurić Z. Optimization of matrix tablets controlled drug release using Elman dynamic neural networks and decision trees. Int J Pharm. 2012; 428: 57-67.
  • Ibrić S, Jovanović M, Djurić Z, Parojčić J, Solomun Lj. The application of generalized regression neural network (GRNN) in the modeling and optimization of aspirin extended release tablets with Eudragit® RS PO as matrix substance. J. Controll. Rel. 2002; 82: 213-222.