Dr sc. Silvana Petrović

Farmaceutski fakultet

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-322
Fax: +381 11 3972840
Emailsilvana.petrovic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Diplomirala 1992. god. (9,81/10), magistrirala 1995. god., doktorirala 1999. god. na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U Institutu za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta zaposlena od 1992. god. Izabrana u zvanje asistenta-pripravnika 1993. god., asistenta 1996. god., docenta 1999. god., vanrednog profesora 2004. god., i redovnog profesora 2010. god. Upravnik Instituta za farmakognoziju od 2007. god.

Mentor oko 50 diplomskih radova, jedne odbranjene magistarske teze i jedne odbranjene doktorske disertacije. Član komisija za odbranu preko 30 diplomskih radova, jedne odbranjene magistarske teze i jedne odbranjene doktorske disertacije.

Od 2000. god. angažovana na Odseku Farmacija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci kao nastavnik za užu naučnu oblast Farmakognozija. Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za voćarstvo i vinogradarstvo, participirala za deo nastave iz predmeta: Ukrasno i lekovito bilje (školske 2001/02. i 2002/03. god).

Od 1993. god. učestvovala u 4 naučna projekta Ministarstva nauke Republike Srbije; učestvuje u tekućem projektu (2006 – 2010. god.) br. 143012. U periodu od 2004-2006. god. bila je rukovodilac Projekta: „Hieracium sections Hololeia and Pannosa in Serbia; taxonomical-phytogeographical analysis“, u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti i Poljske akademije nauka.
1997. god. studijski boravila u Institutu za farmaceutsku biologiju Albert-Ludvigovog Univerziteta u Frajburgu (Nemačka), kao stipendista Nemačkog društva za razmenu naučnih radnika (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD).
Autor jednog priručnika za teorijsku i praktičnu nastavu i radne sveske za praktičnu nastavu iz predmeta Farmakognozija.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja: 49 + 3 u štampi. Radovi u časopisima nacionalnog značaja: 15. Jedan rad u tematskom zborniku međunarodnog značaja. Dva rada u tematskim zbornicima nacionalnog značaja. Jedno saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini. Saopštenja sa međunarodnih naučnih skupova štampana u izvodu: 70. Saopštenja sa naučnih skupova nacionalnog značaja štampana u izvodu: 47.

Oblasti naučnog rada: izolovanje i identifikovanje sekundarnih biljnih metabolita; ispitivanje farmakološke aktivnosti biljnih izolata; hemotaksonomija.

Održala više predavanja po pozivu na naučnim i stručnim skupovima u Srbiji i Republici Srpskoj. Učestvuje u realizaciji kurseva kontinuirane edukacije pri Centru za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta.

Predsednik Komisije za stavljanje u promet tradicionalnih lekova pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Član Stručnog odbora Farmaceutskog društva Srbije (FdS). Član: FdS, Society of Medicinal Plant Research (GA) i Association for the Medicinal & Aromatic Plants of Southeast European Countries (AMAPSEEC).

Istraživački interes: * Farmakognozija

 • Morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija:
  • tradicionalno korišćenih lekovitih biljaka i
  • nedovoljno proučenih samoniklih, retkih ili endemičnih biljaka,
 • u cilju:
  • stvaranja uslova za racionalnu terapijsku primenu tradicionalno korišćenih biljnih droga i preparata biljnih droga,
  • razjašnjavanja međusobnog statusa određenih biljnih droga (zamena ili falsifikat) i
  • pronalaženja novih biljnih lekovitih sirovina.
 • Hemotaksonomija biljaka
  • Uporedna kvalitativna i kvantitativna analiza biljnih metabolita u cilju:
   • utvrđivanja hemotaksonomskih markera i
   • potpunijeg sagledavanja taksonomskih statusa i relacija između ispitivanih biljaka.

  Nagrade:
  1992. god. nagrada Farmaceutskog fakulteta za najboljeg studenta generacije

  Jezici: nemački, engleski
 • Petrović S, Dobrić S, Mimica-Dukić N, Simin N, Kukić J, Niketić M. The antiinflammatory, gastroprotective and antioxidant activities of Hieracium gymnocephalum extract. Phytotherapy Research 2008; 22: 1548-1551.
 • Đorđević S, Petrović S, Dobrić S, Milenković M, Vučićević D, Žižić S, Kukić J. Antimicrobial, anti-inflammatory, anti-ulcer and antioxidant activities of Carlina acanthifolia root essential oil. Journal of Ethnopharmacology 2007; 109: 458-463.
 • Rakić S, Petrović S, Kukić J, Jadranin M, Tesević V, Povrenović D, Šiler-Marinković S. Influence of thermal treatment on phenolic compounds and antioxidant properties of Oak acorns from Serbia. Food Chemistry 2007; 104: 830-834.
 • Petrović S D, Dobrić S, Bokonjić D, Niketić M, García-Piñeres A, Merfort I. Evaluation of Tanacetum larvatum for an anti-inflammatory activity and for the protection against indomethacin-induced ulcerogenesis in rats. Journal of Ethnopharmacology 2003; 87: 109-113.
 • Petrović S D, Gorunović M S, Wray V, Merfort I. A taraxasterol derivative and phenolic compounds from Hieracium gymnocephalum. Phytochemistry 1999; 50: 293-296.