Dr sc. Biljana Potparević

Dr sc. Biljana Potparević

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinicaKatedra za fiziologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B304
Telefon: +381 11 3951-348
Fax: +381 11 3972840
Emailbiljana.potparevic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Biljana Potparević rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1990. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 1992. i doktorirala 1999. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu od 1993. godine.

Dr Biljana Potparević u zvanju redovnog profesora učestvuje u realizaciji nastave na integrisanim studijama Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Predaje obavezan predmet Biologija sa humanom genetikom, na prvoj godini, studentima oba smera. Na drugoj godini predaje izborni predmet Osnovi molekularne genetike studentima smera farmacija, a na doktorskim studijama- modul Farmakologija, predmet Molekularna biologija. Učestvuje u komisijama za odbranu diplomskih, magistarskih i doktorkih radova.

Od 1996. godine, kao saradnik, dr Biljana Potparević je učestvovala u projektima Ministarstva Prosvete i nauke Republike Srbije i bila rukovodilac inostranog projekta u okviru bilateralne saradnje R Slovenije i R Srbije. Rukovodilac je tekućeg projekta Osnovnih istraživanja koji finansira MPN Republike Srbije za preiod od 2011-2014. godine.

Naučno-istraživački interes ispoljila je u sledećim oblastima: radijaciona citogenetika, biologija ćelije, ćelijski ciklus, molekularna citogenetika, Alchajmerova bolest, genotoksikologija. Do sada je publikovala 83 bibliografske jedinice, od čega 32 naučna rada štampana u celini (27 u međunarodnim časopisima), 46 saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima, tri poglavlja u monografijama od međunarodnog značaja i dva pomoćna udžbenika za studente Farmaceutskog fakulteta.

Istraživački interes: humana genetika, biologija ćelije, genotoksikologija, Аlchajmerova bolest

Nagrade:
Nagrada Ministarstva za mlade naučne radnike 2002.

Jezici: engleski


  • Biljana Spremo-Potparević, Lada Zivković, Ninoslav Đelić, Vladan Bajić (2004):
   Analysis of premature centromere division (PCD) of the X chromosome in
   Alzheimer patients through the cell cycle. Experimental Gerontology 39 849-854
  • Đelić N., Spremo-Potparević B., Bajić V. Đelić D. (2006): Sister chromatid exchange and micronuclei in human peripheral blood lymphocytes treated with thyroxine in vitro. Mutation Research, 607: 1-7
  • Živković, L., Spremo-Potparević, B., Đelić, N., & Bajić, V. (2006). Analysis of
   premature centromere division (PCD) of the chromosome 18 in peripheral blood
   lymphocytes in Alzheimer disease patients. Mechanisms of Ageing and Development,
   127(12), 892-896.
  • Spremo-Potparević, B., Živković, L., Đelić, N., Plećaš-Solarović, B., Smith, M. A., & Bajić, V. (2008). Premature centromere division of the X chromosome in neurons in Alzheimer’s disease. Journal of Neurochemistry, 106(5), 2218-2223
  • Bonda, D. J., Bajić, V. P., Spremo-Potparevic, B., Casadesus, G., Zhu, X., Smith, M. A., et al. (2010). Review: Cell cycle aberrations and neurodegeneration. Neuropathology and Applied Neurobiology, 36(2), 157-163