Dr sc. Slavica Oljačić

Dipl. farm. Slavica Filipić

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmaceutsku hemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 209B
Telefon: +381 11 3951-335
Fax: +381 11 3974-349
Email: sfilipic@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Slavica Filipić je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,45/10,00. Tokom osnovnih studija bila je stipendista opštine Krupanj i Ministarstva prosvete Republike Srbije. Doktorsku disertaciju pod nazivom ”Kvantitativni odnosi strukture, aktivnosti i retencionih osobina liganada imidazolinskih i alfa2 adrenergičkih receptora“ odbranila je marta 2013. godine pod rukovodstvom prof. dr Danice Agbaba i doc. dr Katarine Nikolić na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Od 2014. godine upisana je na specijalističke zdravstvene studije, program Ispitivanje i kontrola lekova.

Od 2005. godine je zaposlena na Katedri za farmaceutsku hemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, u zvanjima: saradnik u nastavi (2005-2007), asistent (2007-2013) i docent (od 2014. godine) gde aktivno učestvuje u izvođenju i organizaciji praktične nastave na Integrisanim akademskim studijama, na obaveznim predmetima Farmaceutska hemija II i Farmaceutska hemija III.

U periodu od 2006. do 2010. godine bila je saradnik na projektu osnovnih istraživanja iz oblasti hemije „Sinteza, kvantitativni odnos između strukture/osobina i aktivnosti, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci“, a od 2011. godine na projektu „Sinteza, kvantitativni odnos između strukture i dejstva, fizičko-hemijska karakterizacija i analiza farmakološki aktivnih supstanci,“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Slavica Filipić je bila angažovana i na međunarodnim projektima, dva bilateralna projekta između Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i Hemijskog instituta u Ljubljani (2005-2007, 2008-2009) i dva COST (European Cooperation in Science and Technology) međunarodna projekta, CM0603 (2008-2011) i CM1103 (2011-2015).

Osnovne oblasti njenog naučno-istraživačkog rada obuhvataju: ispitivanje odnosa između hemijske strukture i dejstva/retencionog ponašanja/osobina lekova (QSAR, QSRR, QSPR studije), molekulsko modeliranje lekova, primenu kompjuterskih metoda u racionalnom dizajniranju lekova, primenu hemometrijskog pristupa u razvoju i validaciji analitičkih metoda (HPLC, TLC, CE), fizičko-hemijsku karakterizaciju farmakološki aktivnih jedinjenja.

Koautor je 35 naučnih radova i saopštenja štampanih u časopisima međunarodnog i nacionalnog značaja. U cilju stručnog usavršavanja bila je na kraćim istraživačkim boravcima na Hemijskom institutu u Ljubljani, Slovenija i Institutu za biohemiju i molekularnu biologiju, Univerziteta u Saragosi, Španija.
Dobitnik je nagrade za najbolji naučno-istraživački rad na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu za 2012/2013. godinu.

Slavica Filipić je član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.

  • Nikolic K., Filipic S., Agbaba D., Stark H. Procognitive Properties of Drugs with Single and Multitargeting H3 Receptor Antagonist Activities. CNS Neuroscience & Therapeutics, 2014, 20, 613-623.
  • Filipic B., Nikolic K., Filipic S., Jovcic B., Agbaba D., Antic Stankovic J., Kojic M., Golic N. Identifying the CmbT substrates specificity by using a quantitative structure–activity relationship (QSAR) study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2014, 45, 764-771.
  • Shenger M.S.M, Filipic S., Nikolic K., Agbaba D. Estimation of Lipophilicity and Retention Behavior of Some Alpha Adrenergic and Imidazoline Receptor Ligands Using RP-TLC. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2014, 37, 2829-2845.
  • Filipic S., Nikolic K., Vovk I., Krizman M., Agbaba D. Quantitative structure-mobility relationship analysis of imidazoline receptor ligands in CDs-mediated CE. Electrophoresis 2013, 34, 471-482.
  • Nikolic K., Filipic S., Smoliński A., Kaliszan R., Agbaba D. Partial least square and hierarchical clustering in ADMET modeling: Prediction of blood – brain barrier permeation of α-Adrenergic and imidazoline receptor ligands. Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2013, 16, 622-647.
  • Djekic Lj., Primorac M., Filipic S., Agbaba D. Investigation of surfactant/cosurfactant synergism impact on ibuprofen solubilization capacity and drug release characteristics of nonionic microemulsions. International Journal of Pharmaceutics 2012, 433, 25-33.
  • Nikolic K., Filipic S., Agbaba D. Multi-target QSAR and docking study of steroids binding to corticosteroid-binding globulin and sex hormone-binding globulin. Current Computer-Aided Drug Design 2012, 8, 296-308.
  • Ranković K., Filipić S., Nikolić K., Agbaba D. TLC determination of tiapride hydrochloride and its impurities in pharmaceuticals. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 2012, 35, 1336-1345.
  • Antic D., Filipic S., Ivkovic B., Nikolic K., Agbaba D. Direct separation of clopidogrel enantiomers by reverse-phase planar chromatography method using β-cyclodextrin as a chiral mobile phase additive. Acta Chromatographica 2011, 23, 235–245
  • Nikolic K., Filipic S., Agbaba D. QSAR study of imidazoline antihypertensive drugs. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2008, 16, 7134–7140.