Dr sc. Bojana Vidović

Dipl. farm. Bojana Vidović

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za bromatologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B205
Telefon: +381 11 3951-395
Fax: +381 11 3972-840
Email: bojana@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Bojana Vidović je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2005. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj suplementacije alfa-liponskom kiselinom na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite kod obolelih od shizofrenije“ odbranila je 2014. godine na Univerzitetu u Beogradu-Farmaceutskom fakultetu.

Po obavljenom jednogodišnjem pripravničkom stažu u Apotekarskoj ustanovi „Beograd“ položila je stručni ispit za farmaceute. Od aprila 2005. godine zaposlena je na Katedri za bromatologiju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  najpre kao saradnik, zatim kao asistent (od 2007. godine, reizbor 2010. godine) i od septembra 2015. godine kao docent za užu naučnu oblast Hemija hrane i dijetetskih proizvoda.

Na integrisanim akademskim studijama uključena je u organizaciju i izvođenje nastave na obaveznim predmetima Bromatologija i Dijetetika (studijski program Farmacija i studijski program Farmacija-medicinska biohemija), Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I i Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II  (studijski program Farmacija-medicinska biohemija), kao i na izbornim predmetima  Praktikum iz bromatologije  (studijski program Farmacija) i Zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe (studijski program Farmacija-medicinska biohemija).Učestvuje u realizaciji nastave specijalističkih akademskih studija Farmakoterapija u farmaceutskoj praksi (predmet Dijetetika), kao i u realizaciji nastave na specijalističkim studijama za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike iz Sanitarne hemije.

Bila je mentor i član komisija za izradu i odbranu većeg broja završnih radova. Učestvuje u realizaciji studentskih istraživačkih radova u okviru Centra za naučno-istraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta. Bila je predavač i moderator na većem broju akreditovanih kurseva kontinuirane edukacije namenjenih farmaceutima, lekarima i drugim zdravstvenim radnicima, stručnim seminarima i kongresima.

U periodu od 2008. do 2010. godine učestvovala je kao saradnik na dva projekta tehnološkog razvoja (TR-20045, TR-20121), a od 2011. godine učestvuje na dva projekta integralnih i interdisciplinarnih istraživanja (III46001, III46009) Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Od 2017. godine saradnik je na međunarodnom projektu u okviru programa COST (Action CA16112; NutRedOx: Personalized Nutrition in aging society: redox control of major age-related diseases).

Autor je i koautor više od 90 publikacija u međunarodnim i nacionalnim časopisima, predavanja po pozivu i saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima. Koautor je dva praktikuma i dve radne sveske,  kao i stručne publikacije Dijetetski suplementi na tržištu Srbije. Recenzent je u većem broju međunarodnih časopisa.

Član je Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i Društva za ishranu Srbije. 

  • Vidović B, Milovanović S, Stefanović A, Kotur-Stevuljević J, Takić M, Debeljak-Martačić J, Pantović M, Đorđević B. Effects of alpha-lipoic acid supplementation on plasma adiponectin levels and some metabolic risk factors in patients with schizophrenia. Journal of Medicinal Food 2017, 20 (1): 79-85.
  • Vidović B, Milašinović N, Kotur-Stevuljević J, Dilber S, Kalagasidis Krušić M, Đorđević B, Knežević-Jugović Z. Encapsulation of α-lipoic acid into chitosan and alginate/gelatin hydrogel microparticles and its in vitro antioxidant activity. Chemical Industry 2016; 70 (1): 49-58.
  • Vidović B, Milovanović S, Đorđević B, Kotur-Stevuljević J, Stefanović A, Ivanišević J,  Miljković M, Spasić S, Stojanović D, Pantović M. Effect of alpha-lipoic acid supplementation on oxidative stress markers and antioxidative defense in patients with schizophrenia. Psychiatria Danubina 2014; 26 (3): 205-213.
  • Vidović B, Stefanović A, Milovanović S, Đorđević B, Kotur-Stevuljević J, Ivanišević J, Miljković M, Spasić S. Associations of oxidative stress status parameters with traditional cardiovascular disease risk factors in patients with schizophrenia. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2014; 74 (3): 184-191.
  • Vidović B, Đorđević B, Milovanović S, Škrivanj S, Pavlović Z, Stefanović A, Kotur-Stevuljević J. Selenium, zinc, and copper plasma levels in patients with schizophrenia: relationship with metabolic risk factors. Biological Trace Element Research 2013; 156 (1-3): 22-28.