Dr sc. Mirjana Marčetić

Farmaceutski fakultet

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakognoziju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B104
Telefon: +381 11 3951-351
Fax: +381 11 3972-840
Email: mirasim@pharmacy.bg.ac.rs
URL:


Mirjana Simić je diplomirala 1999. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Poslediplomske studije za magisterijum iz Farmakognozije na matičnom fakultetu upisala je školske 2000/01. godine i magistrirala 2006. godine. Doktorske studije iz Farmakognozije upisala je školske 2006/07. godine, a specijalističke studije iz lekovitog bilja upisala je 2007/08 godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Mr Mirjana Simić učestvuje u realizaciji nastave diplomskih studija u zvanju asistenta u Institutu za farmakognoziju.

Objavila je 17 naučnih publikacija od čega: 3 rada u časopisima međunarodnog značaja, 4 rada saopštena na skupovima međunarodnog značaja i 10 radova saopštenih na skupovima nacionalnog značaja.

Istraživački interes: Identifikacija sastojaka (etarska ulja, masna ulja, fenolna jedinjenja) i ispitivanje farmakološke aktivnosti (antioksidantna, antimikrobna aktivnost) biljnih ekstrakata i etarskih ulja tradicionalno primenjivanih biljnih vrsta.

Jezici: engleski, slovenački