Dr sc. Marija Milić

Dipl. farm. Marija Milić

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: 
Telefon: 
Fax: +381 11 3972-840
Email:Marija (rođ. Milinković) Milić je rođena 1982. godine u Priboju, Republika Srbija. Na Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer diplomirani farmaceut, upisala se školske 2001/02. godine, a diplomirala maja 2007. sa srednjom ocenom 9,33. Dobitnik je više nagradnih stipendija (Fondacija „Hemofarm“, „Fondacija za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka“ Ministarstva prosvete Republike Srbije) kao i nagradnog putovanja za 200 najboljih studenata u Srbiji za 2006. godinu u organizaciji „Evropskog pokreta u Srbiji“ i Ambasade Republike Austrije.

Po obavljenom jednogodišnjem pripravničkom stažu za farmaceute položila je stručni ispit decembra 2008. godine. Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu upisala je doktorske akademske studije školske 2007/08. godine, i iste godine zaposlila se kao saradnik u nastavi na Katedri za farmakologiju. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Farmakologija izabrana je 2009. godine. Učestvuje u realizaciji praktične nastave za studente osnovnih studija iz farmakologije i farmakoterapije. Član je komisije za odbranu diplomskih radova i mentor studentskih naučno-istraživačkih radova.

Asistent dipl. farm. Marija Milić uključena je u naučnoistraživački rad na Katedri za farmakologiju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom 2010. godine angažovana je kao saradnik na projektu osnovnih istraživanja Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije „Bihejvioralna karakterizacija novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAAreceptora “ (projekat br. 145022). Od 2011. godine angažovana je na projektu „Bihejvioralni efekti ponavljane primene novosintetisanih supstanci selektivnih za pojedine podtipove benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora: poređenje sa standardnim psihofarmakološkim lekovima“ (projekat br. 175076).

Koautor je udžbenika za studente osnovnih studija Farmakoterapija za farmaceute (glavni urednik Ugrešić N, Beograd: Farmaceutski fakultet, 2011).

Istraživački interes: Bihejvioralna farmakologija

Jezici: Engleski, nemački