Dr sc. Marija Jovanović

Mr farm. – spec. Marija Jovanović

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Prostorija: B306
Telefon: +381 11 3951-373
Fax: +381 11 3972-840
Email: marijaj@pharmacy.bg.ac.rs
 

CV


Dr sc. Marija Jovanović je rođena 1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i Desetu beogradsku gimnaziju. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,58 (devet 58/100).

Doktorsku disertaciju je odbranila u julu 2016. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Završila je poslediplomsku akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Zdravstvenu specijalizaciju Klinička farmacija upisala je 2013. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenog pripravničkog staža položila je stručni ispit 2010. godine za diplomirane farmaceute.

Na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju je počela da radi u oktobru 2009. godine, najpre kao saradnik, zatim asistent, a od marta 2017. godine kao docent. Učestvuje u pripremi i izvođenju nastave na obaveznim predmetima Farmakokinetika, Klinička farmacija, kao i izbornog predmeta Odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike.

Dr sc. Marija Jovanović je ispoljila naučno-istraživački interes u sledećim oblastima: farmakometrija, populacioni farmakokinetički pristup analizi podataka, farmakokinetika, klinička farmakokinetika, klinička farmacija. Od 2011. godine je uključena u rad projekta pod nazivom „Bazična i kliničko-farmakološka istraživanja mehanizama dejstva i interakcija lekova u nervnom i kardiovaskularnom sistemu” (Br. 175023) i projekta „Modulacija signalnih puteva koji kontrolišu intracelularni energetski balans u terapiji tumora i neuro-imuno-endokrinih poremećaja” (Br. 41025) finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U okviru 2014-2015. godine je učestvovala u bilateralnom projektu sa Slovenijom (451-03- 3095/2014-09/12).

Učestvovala je na većem broju skupova u organizaciji studenata Farmaceutskog fakulteta i izradi studentskih istraživačkih i završnih radova. Član je Saveza farmaceutskih udruženja Srbije i angažovana je u okviru aktivnosti Sekcije za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu.


  • Kovačević SV, Miljković B, Vučićević K, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, de Gier JJ. Elderly polypharmacy patients' needs and concerns regarding medication assessed using the structured patient-pharmacist consultation model. Patient Educ Couns. 2017 May 1. pii: S0738-3991(17)30256- 2. doi: 10.1016/j.pec.2017.05.001. [Epub ahead of print]
  • Kovačević SV, Miljković B, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, Vučićević K, de Gier JJ. Evaluation of drug-related problems in older polypharmacy primary care patients. J Eval Clin Pract. 2017 Mar 29. doi: 10.1111/jep.12737. [Epub ahead of print].
  • Jovanović М, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Erić S, Kuzmanovski I, Vučićević K, Miljković B. Application of counter-propagation artificial neural networks in prediction of topiramate concentration in patients with epilepsy. J Pharm Pharm Sci. 2015;18(5):856-862.
  • Vučićević K, Jovanović M, Golubović B, Kovačević SV, Miljković B, Martinović Z, Prostran M. Nonlinear mixed effects modelling approach in investigating phenobarbital pharmacokinetic interactions in epileptic patients. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(2):183-190.
  • Jovanović M, Sokić D, Grabnar I, Vovk T, Prostran M, Vučićević K, Miljković B. Population pharmacokinetics of topiramate in adult patients with epilepsy using nonlinear mixed effects modelling. Eur J Pharm Sci. 2013; 50:282-289.