Dr sc. Aleksandra Janošević Ležaić

Dr sc. Aleksandra Janošević

Zvanje: docent
Organizaciona jedinica: Katedra za fizičku hemiju i instrumentalne metode
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B004
Telefon: +381 11 3951-292
Fax: +381 11 3972-840
Email: aleksandra.janosevic@pharmacy.bg.ac.rs


Aleksandra Janošević Ležaić rođena je 05.05.1980. godine u Boru, Republika Srbija. Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu upisala je 1999. i na istom diplomirala 2005. godine sa prosečnom ocenom 8,48, odbranivši diplomski rad pod nazivom: “Oksidativna hemijska polimerizacija di-anilinium 5-sulfosalicilata”.

Poslediplomske magistarske studija upisala je 2005. godine na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu kao redovan student.

Magistarske studije završila je 2007. godine sa prosečnom ocenom 10,0 i
odbranila magistarski rad pod nazivom “Hemijska oksidativna polimerizacija anilina u prisustvu fenolnih kiselina i njihovih soli”, pod mentorstvom
doc. dr Gordane Ćirić-Marjanović na Fakultetu za fizičku hemiju.

Od februara 2007. godine zaposlena je na Farmaceutskom fakultetu kao
stručni saradnik u Institutu za fizičku hemiju.

Za asistenta u Intitutu za fizičku hemiju i instrumentalne metode izabrana je 2009. godine.

Od 2011. godine učestvuje u tekućem projektu Ministarstva nauke Republike Srbije, br.172043.

Sadašnja istraživanja pripadaju oblasti Fizičke hemije elektroprovodnih
polimera, odnosno oksidativne polimerizacije anilina i karakterizacije
polianilina različitim fizičkohemijskim metodama.

Istraživački interes: Fizička hemija makromolekula (elektroprovodni polimeri)

Jezici: engleski

  • Janošević A., Ćirić-Marjanović G., Marjanović B., Holler P., Trchová M., Stejskal J.: Synthesis and characterization of self-assembled conducting polyaniline 5-sulfosalicilate nanotubes and nanorods, Nanotechnology 19 (2008) 135606 (8pp).
  • Janošević A., Ćirić-Marjanović G., Marjanović B., Trchová M., Stejskal J.: 3,5-Dinitrosalicylic acid-assisted synthesis of self-assembled polyaniline nanorods, Materials Letters 64 (2010) 2337-2340
  • Janošević A., Pašti I., Gavrilov N., Mentus S., Ćirić-Marjanović G., Krstić J., Stejskal J.: Micro/mesoporous conducting carbonized polyaniline 5-sulfosalicylate nanorods/nanotubes: Synthesis, characterization and electrocatalysis, Synthetic Metals 161 (2011) 2179-2184.
  • Marjanović B., Juranić I., Ćirić-Marjanović G. , Mojović M., Pašti I., Janošević A., Trchová M., Holler P., Horský J.: Chemical oxidative polymerization of ethacridine, Reactive & Functional Polymers 72 (2012) 25-35.
  • Janošević A., Krstić J., Pašti I., Gavrilov N., Mentus S., Ćirić-Marjanović G.: Microporous conducting carbonized polyaniline nanorods: Synthesis, characterization and electrocatalytic properties, Microporous & Mesoporous Materials, 152 (2012) 50-57.