Dr sc. Biljana Bufan

Mr sc. Biljana Bufan

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinicaKatedra za mikrobiologiju i imunologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A005
Telefon: +381 11 3951-207
Fax: +381 11 3972840
Emailbbiljana@pharmacy.bg.ac.rs


Biljana Bufan je rođena 1976. godine u Pančevu.

Medicinski fakultet u Beogradu je upisala 1995., a diplomirala 2002. godine. Magistarsku tezu pod nazivom: „ Modulacija diferencijacije humanih dendritičnih ćelija monocitnog porekla in vitro pomoću aspirina i azot-monoksid derivata aspirina“ odbranila je 2007.g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Eksperimentalni deo magistarske teze uradila je na Institutu za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije u Beogradu pod mentorstvom prof. dr M. Čolića.

Na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 2004. god, a u zvanje asistenta je izabrana 2007.g. Učestvuje u realizaciji praktične nastave iz imunologije i imunohemije na osnovnim studijama.

U toku dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti učestvovala je u istraživanjima vezanim za ispitivanja efekata imunomodulatornih supstanci na funkciju ćelija imunskog sistema i na razvoj autoimunskih bolesti.

Kao autor ili koautor objavila je ukupno 3 rada u celini i 2 rada koja su saopštena na skupu međunarodnog značaja, štampana u celini. Imala je i 21 saopšenje na skupovima nacionalnog i međunarodnog karaktera. Autor je Priručnika za praktičnu nastavu iz imunologije i imunohemije (2007. god.).

Istraživački interes: imunofarmakologija

Jezici: engleski 
  • Milenković M, Arsenović-Ranin N, Vučićević D, Bufan B, Stojić-Vukanić Z. Fusidin ameliorates experimental autoimmune myocarditis in rats by inhibiting TNF-alpha production. Pharmazie 2006; 62:445-448.
  • Pavlović B, Mojsilović S, Majstorović I, Vasilijić S, Bufan B, Janković S, Čolić M. The potential of human monocytes to differentiate into fast-dendritic cells correlates with early production of IL-6 in culture. Clinical Application of Immunology 2005; 4 (1-2): 447-453.
  • Čolić M, Mojsilović S, Pavlović B, Vučićević D, Majstorović I, Bufan B, Stojić- Vukanić Z, Vasilijić S, Vučević D, Gašić S, Balint B. Comparison of two different protocols for the induction of maturation of human dendritic cells in vitro. Vojnosanitetski pregled 2004; 61 (5): 471-478.