Dr sc. Aleksandra Buha Đorđević

Dipl. farm. Aleksandra Buha

Zvanje: Docent
Organizaciona jedinicaKatedra za toksikologiju "Akademik Danilo Soldatović"
Prostorija: A106
Telefon: +381 11 3951 248
Emailaleksandra@pharmacy.bg.ac.rs

CV                                                                                                                              

    


Dr sc. Aleksandra Buha završila je osnovnu školu „Sveti Sava“ u Beogradu i Petu beogradsku gimnaziju kao đak generacije i nosilac diplome ''Vuk Karadžić''. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2003/2004. godine, a diplomirala 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministartsva prosvete Vlade Republike Srbije, grada Beograda i Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. 2014. godine završila je akademsku specijalizaciju Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine i stekla zvanje specijalista farmacije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Toksični efekti produžene izloženosti kadmijumu i/ili polihlorovanim bifenilima u pacova“ odbranila je 2016. godine na Univerzitetu u Beogradu-Farmaceutskom fakultetu. Uže oblasti njenog istraživanja su toksikologija metala, toksikologija perzistentnih organskih zagađivača i toksikologija smeša.

Od oktobra 2009. godine zaposlena je na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najpre kao saradnik u nastavi, potom kao asistent da bi decembra 2016. godine bila izabrana u zvanje docenta na istoj Katedri. Učestvuje u izvođenju praktične nastave iz obaveznih i izbornih predmeta koji se izvode na Katedri na oba studijska programa. U studentskim anketama tokom svog dosadašnjeg rada ocenjena je prosečnim ocenama većim od 4,70/5,00. Takođe učestvuje u izvođenju praktične nastave na svim predmetima studijskog programa Toksikološka procena rizika od zagađivača životne sredine, specijalističkih akademskih studija.

U periodu od 2010-2015. godine pohađala je brojne kurseve edukacije iz različitih oblasti toksikologije. Bila je stipendista Evropskog Udruženja toksikologa, Karolinska Instituta - Švedska (Institute of Environmental Medicine), NATO Instituta za nauku i sigurnost i Evropskog programa za medicinske nauke (SafeSciMET). Dobitnica je nagrade za mlade istraživače Udruženja toksikologa Hrvatske (CROTOX 2012), prve nagrade u okviru poster sesije „Zagađivači oko nas i u nama“ VI Kongresa farmaceuta Srbije sa međunardonim učešćem (2014), nagrade za mlade istraživače svetskog udruženja toksikologa (IUTOX 2016) i druge godišnje nagrade Farmaceutskog fakulteta za najbolji naučno istraživački rad studenata poslediplomskih studija u 2016. godini. Tokom 2015. i 2016. godine boravila je na studijskom boravku u Elsie Widdowson laboratoriji, MRC Human Nutrition Research Unit, Univerziteta u Kembridžu-Velika Britanija.

Od 2011. godine učestvuje kao saradnik na projektu integralnih i interdisciplinarnih istraživanja pod nazivom „Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu” (III46009), Ministartva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Učestvuje i kao saradnik na bilateralnom projektu „Procena rizika smesa kontaminanta prisutnih u hrani“ koji se realizuje u saradnji sa Prehrambenobiotehnološkim fakultetom, Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska. Od 2016. koordinator je međunarodnog projekta “Establishing polysilicate pro-inflammatory effectiveness and toxicity in vivo” u saradnji sa MRC Human Nutrition Research, Elsie Widdowson Laboratory, University of Cambridge, Velika Britanija.

Autor je ili koautor više od 90 publikacija (1 udžbenika, 3 poglavlja u knjigama, 10 radova u međunarodnim časopisima, 5 radova u nacionalnim časopisima i više od 70 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima). Prema podacima Scopus Database citirana je više od 150 puta, a h indeks je 5.


  • Buha A, Antonijević B, Milovanović V, Janković S, Bulat Z, Matović V. Polyhlorinated biphenyls as oxidative stress inducers in liver of subacutely exposed rats: Implication for dose-dependence toxicity and benchmark dose consept. Environ Res. 2015, 136: 309-17.
  • Buha A, Antonijević B, Bulat Z, Jaćević V, Milovanović V, Matović V. The impact of prolonged cadmium exposure and co-exposure with polychlorinated biphenyls on thyroid function in rats. Toxicol Lett 2013, 221: 83-90.
  • Matović V, Buha A, Đukić-Ćosić D, Bulat Z. Insight into oxidative stress induced by lead and/or cadmium in blood, liver and kidneys. Food Chem Toxicol 2015; 78:130-40.
  • Milovanović V, Buha A, Matović V, Ćurčić M, Vučinić S, Nakano T, Antonijević B. Oxidative stress and renal toxicity after subacute exposure to decabrominated diphenyl ether in Wistar rats. Environ Sci Pollut Res 2015; doi 10.1007/s11256-015-5921-5. 
  • Curcic M, Buha A, Stankovic S, Milovanovic V, Bulat Z, Đukić-Ćosić D, et al. Interactions between cadmium and decabrominated diphenyl ether on blood cells count in rats—Multiple factorial regression analysis. Toxicology 2016; doi.org/10.1016/j.tox.2016.05.011
  • Matović V, Đukić-Ćosić D, Buha A, Bulat Z. Route, Dose and Duration of Exposure to Cadmium-Relevanceto Oxidative Stress Induction In Peroxidases, Bogaert Lucas and Coppens Noah (Eds.), 2013; 161-175, Nova Science Publisher, USA.
  • Buha A, Milovanović V, Antonijević B, Bulat Z, Matović V. Relative Liver Weight in Rats Subacutely Exposed to Polychlorinated Biphenyls In Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe Simeonov, Lubomir I.; Macaev, Fliur Z.; Simeonova, Biana G. (Eds.), 2013; 287-294, Springer Netherlands.
  • Buha A, Bulat Z, Đukić-Ćosić D, Matović V. Effects of Oral and Intraperitoneal Magnesium Treatment against. Cadmium-Induced Oxidative Stress in Plasma of Rats. Arh Hig Rada Toksikol 2012, 63: 247-54.
  • Matović, V, Buha A, Bulat Z, Dukić-Ćosić D, Miljković M, Ivanišević J, Kotur-Stevuljević J. Route-dependent effects of cadmium/cadmium and magnesium acute treatment on parameters of oxidative stress in rat liver. Food Chem Toxicol 2012, 50: 552-7.
  • Matović V, Buha A, Bulat Z, Đukić-Ćosić D. Cadmium toxicity revisited: Focus on oxidative stress induction and interactions with zinc and magnesium. Arh Hig Rada Toksikol 2011, 62:65-76.

Save

Save