Dr sc. Gordana Tasić

Dipl. farm. Milica Lukić

Zvanje: docent

Organizaciona jedinica: Katedra za organsku hemiju
Prostorija: kula A, 109
Telefon: +381 11 3951 239
Fax: +381 113972 840
Email: gordanat@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Dr sc. Gordana Tasić (rođ. Obrenović) rođena je 29.10.1973 u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Školske 1992/93 upisala je Hemijski fakultet u Beogradu. Diplomirala je 1998 godine na smeru Organska hemija (Akademik Profesor Živorad Čeković). U okviru magistarskog rada bavi se sintezom α−hidroksi−β−amino kiselina iz prirodnih hiralnih prekursora, jedinjenja koja su od značaja za medicinsku hemiju. Magistarsku tezu pod nazivom “Stereoselektivne sinteze α−hidroksi−β−amino kiselina” odbranila je na Hemijskom fakultetu kod Akademika Profesora Radomira N. Saičića u decembru 2009 godine. Student je treće godine doktorskih studija.

Oblast interesovanja: sinteza prirodnih proizvoda, reakcije organometalnih kompleksa prelaznih metala.  • Stereoselective synthesis ofa-hydroxy-b-amino acids: the chiral pool approach. Gordana Tasic, Radomir Matovic i Radomir N. Saicic, J. Serb Chem. Soc. 69 (11) 981-990 (2004)
  • A highly regioselective, protecting group controlled synthesis of bicyclic compounds via Pd-catalysed intramolecular cyclisations. Gordana Tasic, Jelena Randjelovic, Nikola Vušurovic, Veselin Maslak, Suren Husinec, Vladimir Savic. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 2243-2246
  • Indirect N-vinylation of indoles via isomerisation of N-allyl derivatives. Synthesis of (±)-debromoarborescidine B. Gordana Tasic, Milena Simic, Stanimir Popovic, Suren Husinec, Veselin Maslak, Vladimir Savic. Tetrahedron Lett., 2013, 54, 4536-4539
  • Pd(0) katalizovane kaskadne reakcije za dobijanje biciklo[4,3,0] nonanskih derivata. Antanasijević, M. Bogavac, S. Husinec, G. Obrenović, V. Savić, 39. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 15-17. oktobar 1999., Zbornik radova, str. 107.
  • Sinteza 5,6-dihidrobenzo[c]izohinolinskih derivata primenom sekvencijalnih Rh-katalizovanih [2+2+2] reakcija i Pd-katalizovanih arilovanja.Antanasijević, M. Bogavac, S. Husinec, G. Obrenović, V. Savić,Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 15-17. oktobar 1999., Zbornik radova, str. 108.
  • Lukic M, Jaksic I, Krstonosic V, Cekic N, Savic S. A combined approach in characterization of an effective w/o hand cream: the influence of emollient on textural, sensorial and in vivo skin performance. International Journal of Cosmetic Science 34 (2) (2012): 140-149; doi: 10.1111/j.1468-2494.2011.00693.
  • S. Husinec, V. Savić, G. Tasić, Sinteza 2-amino-4-aril derivata piridina,44. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 6-7. februar 2006., Zbornik radova, str. 66
  • S. Popović, V. Savić, G. Tasić, S. Husinec, N−Alil/N−vinil izomerizacije indolovih derivata.48. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 17−18. april 2010., Zbornik radova, str. 163 
  • V. Maslak, V.Savić, G. Tasić, N. Vušurović,  Paladijum katalizovane ciklizacije u sintezi biciklo [4,2,1]nonana; 50. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd,14-15 juni 2012., Zbornik radova, str. 154
  • G. Tasić, N. Vušurović, M. Simić, M. Petković, P. Jovanović, V. Savić Development of a synthetic route to corialstonidine; 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013 usmeno saopštenje