Dr sc. med. biohem. Snežana Jovičić

Snežana Jovičić

Zvanje: asistent
Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Prostorija:

Telefon:+381 11 363 5491

Fax:

Email: snezanaj@pharmacy.bg.ac.rs

CV


Snežana Jovičić je upisala diplomske osnovne studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, profil diplomirani farmaceut – medicinski biohemičar, školske 1995/96. godine, a diplomirala 01.02.2002. godine sa prosečnom ocenom 9,24. Od 20.02.2002. godine zaposlena je u Centru za polikliničku laboratorijsku dijagnostiku Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije. Imenovana je za Načelnika Odeljenja u Klinici za kardiohirurgiju Centra za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije od 21.09.2012. Od školske 2009/2010. do 2012/2013. godine angažovana je kao honorarni saradnik u nastavi na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Na redovnoj sednici Izbornog veća Farmaceutskog fakulteta održanoj 20.06.2013. godine izabrana mija. Angažovana je u praktičnoj nastavi na Integrisanim je u zvanje Asistenta za užu naučnu oblast Medicinska bioheakademskim studijama na predmetima Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom, Laboratorijska medicina zasnovana na dokazima, Biohemijske metode u prenatalnom skriningu, Laboratorijski menadžment i upravljanje kvalitetom, Laboratorijska dijagnostika poremećaja hemostaze i Laboratorijska hematologija. Član je Komisija za odbranu diplomskih radova.

Upisala je specijalističke studije za potrebe zdravstva, studijski program medicinska biohemija, na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu školske 2005/2006. godine i položila specijalistički ispit 26.12.2011. godine sa odličnim uspehom. Na doktorske studije iz medicinske biohemije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu prebačena je sa magistarskih poslediplomskih studija školske 2006/2007. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Faktorska analiza i povezanostlipidnih, inflamatornih, srčanih i bubrežnih biomarkera sa C-reaktivnim proteinom u kategorizaciji kardiovaskularnog rizika“ odbranila je 27.08.2013. godine. Doktorske studije je završila sa prosečnom ocenom 10,0.

U toku osnovnih studija bila je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Ministarstva nauke Republike Srbije od školske 1997/1998. godine do kraja studija. U periodu 2006–2010. godine bila je član Američke asocijacije za kliničku hemiju (AACC) zahvaljujući Gallwas Membership Grant nagradi. Član je Društva medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), gde učestvuje u izvođenju programa kontinuirane medicinske edukacije, predsednik je Komiteta za informatičku delatnost i član Komiteta za spoljašnju kontrolu kvaliteta. Član je e-newsletter radne grupe Međunarodne federacije za kliničku hemiju (IFCC) i dopisni član radne grupe „Patient Focused Laboratory Medicine“ Evropske federacije za laboratorijsku medicinu (EFLM). Od septembra 2011. godine radi i kao tehnički urednik Journal of Medical Biochemistry, časopisa koji izdaje DMBS. Član je Skupštine Komore biohemičara Srbije od njenog osnivanja.

Autor je ukupno 11 radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima i 24 saopštenja na međunarodnim i skupovima od nacionalnog značaja štampanim u izvodu.

  • Jovicic S, Ignjatovic S, Kangrga R, Beletic A, Mirkovic D, Majkic-Singh N. Comparison of three different methods for 25(OH)-vitamin D determination and vitamin D status in general population – Serbian experience. J Med Biochem 2012; 31(4):347–57.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Majkić-Singh N. Biochemistry and metabolism of vitamin D. J Med Biochem 2012; 31(4):309–15.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Dajak M, Kangrga R, Majkic-Singh N. Association of lipid and inflammatory markers with C-reactive protein in cardiovascular risk assessment for primary prevention. Clin Lab 2009;411–9.
  • Dajak M, Ignjatovic S, Jovicic S, Majkic-Singh N. The values of estimated glomerular filtration rate calculated with creatinine and cystatine C based equations in healthy adults. Clin Lab 2008;54:153–9.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Dajak M, Majkic-Singh N. Analytical performance and clinical efficacy for cardiovascular risk estimation of an Olympus immunoturbidimetric high-sensitivity C-reactive protein assay. Clin Chem Lab Med 2006;44(2):228–31.
  • Jovicic S, Ignjatovic S, Dajak M, Kangrga R, Majkic-Singh N. Reference interval for calculated iron-binding capacity using Olympus AU2700 analyzer. Jugoslov Med Biohem 2005;24:45–9.