Opšte informacije

Šef katedreRedovni profesor dr sc. Vesna Spasojević-Kalimanovska

Studije koje se izvode na Katedri:

Na Katedri za medicinsku biohemiju izvodi se teorijska i praktična nastava u okviru integrisanih akademskih studija za studijske programe Farmacija i Farmacija –Medicinska biohemija. Takođe, Katedra je zadužena za izvođenje nastave na doktorskim akademskim studijama modula Medicinska biohemija, specijalističkim studijama za potrebe zdravstva iz medicinske biohemije, užim specijalističkim studijama za potrebe zdravstva iz kliničke enzimologije, kliničke imunohemije i laboratorijske endokrinologije, te na specijalističkim akademskim studijama programa Biohemijska dijagnostika.

Integrisane akademske studije:

Studijski program Farmacija

Studijski program Farmacija - Medicinska biohemija

Doktorske akademske studije:

Modul Medicinska biohemija

Specijalističke studije za potrebe zdravstva:

Medicinska biohemija

Uže specijalističke studije za potrebe zdravstva:

Klinička enzimologija

Klinička imunohemija

Laboratorijska endokrinologija

Specijalističke akademske studije:

Biohemijska dijagnostika

 

Predmeti koji se izvode na integrisanim akademskim studijama u okviru Katedre:

Studijski program Farmacija

Obavezni predmeti:

Opšta biohemija

Statistika u farmaciji

Medicinska biohemija

Izborni predmeti:

Odabrana poglavlja opšte biohemije (studijski program 2013.)

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Studijski program Farmacija – Medicinska biohemija

Obavezni predmeti:

Uvod u medicinsku biohemiju

Opšta biohemija

Medicinska biohemija

Hematologija

Statistika

Laboratorijska hematologija

Klinička enzimologija

Laboratorijska hemostaza (studijski program 2013.)

Laboratorijska endokrinologija (studijski program 2013.)

Laboratorijska statistika

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom 1

Klinička hemija sa molekularnom dijagnostikom 2

Stručna praksa (studijski program 2013.)

Izborni predmeti:

Primena informatičkih metoda u medicinskoj biohemiji

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti

Laboratorijska dijagnostika endokrinopatija reproduktivnog sistema

Laboratorijska dijagnostika trombofilija (studijski program 2013.)

Prenatalna dijagnostika i skrining u trudnoći

Biohemija sporta (studijski program 2013.)

Laboratorijski menadžment i osiguranje kvaliteta

Savremene metode u medicinskoj biohemiji (studijski program 2013.)

 

Aktivnosti koje se izvode na Katedri:

Na Katedri za medicinsku biohemiju obavlja se obrazovni, naučno-istraživački i stručni rad. Studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu stiču znanja o metaboličkim procesima u organizmu i biohemijskoj osnovi humanih bolesti, upoznaju se sa različitim metodama i tehnikama koje se koriste u biohemijskim laboratorijama i osposobljavaju se za tumačenje biohemijskih parametara i promena njihovih vrednosti.

Nastavnici i saradnici Katedre za medicinsku biohemiju u svom naučno-istraživačkom radu, ostvarenom kroz više projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, bave se raznovrsnom problematikom iz oblasti medicinske biohemije. Katedra ostvaruje uspešnu višegodišnju naučnu i stručnu saradnju sa institucijama u zemlji i inostranstvu i učestvuje u realizaciji međunarodnih projekata.

Katedra za medicinsku biohemiju je matična za naučnu oblast Medicinska biohemija na Univerzitetu u Beogradu.