Konačna rang lista kandidata prijavljenih po Programu afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Redni broj

Broj prijave

Bodovi iz škole

Matematika

Hemija

Ukupno

Željeni studijski program

251

33,62

15,20

18,00

66,82

F i F-MB

44

36,50

9,20

12,00

57,70

F i F-MB

437

34,88

8,80

14,00

57,68

F i F-MB

444

35,50

5,70

10,00

51,20

F i F-MB

412

31,66

3,20

12,00

46,86

F i F-MB

468

27,70

5,60

10,00

43,30

F i F-MB

Mole se kandidati sa brojem prijave 251 i 44 da pristupe upisu na Farmaceutski fakultet u 8,30h u ponedeljak 04.07.2016.
Ukoliko se ovi kandidati ne pojave na upisu u navedeno vreme, gube pravo na naknadni upis.