О факултету

Фармацеутски одсек при Медицинском факултету Београдског универзитета основан је 24. октобра 1939. У самосталну високошколску установу Фармацеутски факултет прераста 19. октобра 1945. године. Дуги низ година настава на факултету се одвијала у објектима Медицинског факултета, а од септембра 1991. године Фармацеутски факултет добија своју зграду у улици Војводе Степе 450.

Од оснивања па до краја 2018. године на Фармацеутском факултету дипломске основне студије је завршило 11.312 студената, а интегрисане академске студије 1981 студент. Специјализацију је завршило укупно 2.546 студената, од тога специјализацију за потребе здравства 1331 и специјалистичке академске студије 1215 студената. Одбрањено је 295 магистарских теза и 417 докторских дисертација.

Поред своје матичне делатности високошколске установе, Фарамацеутски факултет обавља образовне, научне, здравствене, стручне и издавачке послове, као и библиотекарску и музејску активност. Музеј историје фармације је регистрован као званични музеј града Београда.

На Фармацеутском факултету постоји 19 катедри и то за: физику и математику, општу и неорганску хемију, аналитичку хемију, органску хемију, ботанику, физичку хемију, микробиологију и имунологију, физиологију, фармацеутску хемију, аналитику лекова, фармакогнозију, медицинску биохемију, броматологију, токсикологију, фармацеутску технологију и козметологију, фармакологију, фармакокинетику, патобиологију, социјалну фармацију и фармацеутско законодавство и Радна јединица заједничке службе (са одсецима за: правне и опште послове, материјалне и финансијске послове, наставу и студентска питања, библиотекарске и музејске послове, информационе технологије и техничка служба).

Научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета, одвија се кроз основна, примењена и развојна истраживања са проблематиком која је највећим делом одређена плановима и програмима пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Програма међународне научне сарадње.

Стручне активности наставника и сарадника повезане су са интензивирањем сарадње са колегама из праксе, али и са бољим квалитетом и већим обимом послова које Факултет обавља по основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са привредним субјектима.

У оквиру здравствене делатности оформљен је Центар за континуирану едукацију који активно ради већ неколико година. Кроз овај Центар, Факултет учествује у процесу сталног стручног усавршавања дипломираних фармацеута и континуираног праћења и преношења савремених кретања фармацеутске науке и праксе. Центар организује курсеве континуиране едукације из свих области фармацеутске струке. Поред овог, основан је Центар за научно-истраживачки рад студената, док је формирање Центра за развој фармацеутске праксе и Центра за иновације у току. На Фармацеутском факултету постоји »Фонд проф. др Иван Беркеш« за награђивање најбољих студената, а крајем 2007. године успостављена је и Годишња награда за најбоље научне радове асистената, сарадника и студената докторских студија.

Студенти Фармацеутског факултета реализују своје активности кроз следеће организације: Студентска организација (NAPSer – National Association of Pharmacy Students, Serbia), Спортско друштво Фармацеутског факултета, Хор „Расковник“ студената Фармацеутског факултета, Фото-секција студената Факултета (PharmArt). Студентске наставне и ваннаставне активности координира студент продекан и Студентски парламент. Студенти фармације активно учествују у раду Европске асоцијације студената фармације (EPSA – European Pharmaceutical Student Association) и Интернационалне асоцијације студената фармације (IPSF – International Pharmaceutical Student Federation). Такође, сарађују и са студентима других факултета, нарочито у оквиру медицинске групације у Београду и Републици Србији. 

Фармацеутски факултет је члан Интернационалног удружења фармацеута (International Pharmaceutical Federation, FIP), а од 2002. године и Европске асоцијације фармацеутских факултета (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP). 

Мисија Фармацеутског факултета као високо-образовне установе је да образује и оспособи стручњаке компетентне за све аспекте лека и рад у клиничком лабораторијама, као и за пружање одговарајућих услуга у свим доменима фармацеутске делатности, што свеукупно доприноси унапређењу здравственог система.

Студенти фармације, стичу знања и вештине за активно учествовање у производњи, промету и маркетингу лека, промоцији здравља, превенцији и лечењу болести, као и за лабораторијски рад, примену и значај лабораторијских анализа за дијагнозу, праћење и прогнозу болести.

У циљу унапређења знања и вештина фармацеута, факултет развија и подржава истраживачке пројекте и сарађује са научном јавоншћу у земљи и иностранству, а такође се бави и издавачком делатношћу.